Kursa kods BūvZ6005

Kredītpunkti 3

Materiālu un darinājumu mehānika

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmehānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Brauns

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskata materiāla darbu slodzes ietekmē, spriegumus un deformācijas izotropā un anizotropā materiālā. Vispārīgais Huka likums tiek saistīts ar materiāla stinguma un padevīguma jēdzienu. Tiek parādītas nelineāri elastīgu, plastisku un viskozi elastīgu materiālu deformēšanās īpatnības. Slāņaina materiāla mehānikas ietvaros apskatīta materiāla termomehānika un higromehānika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par materiālu uzvedību slodzes un apkārtējās vides iedarbībā; prasmes izmantot materiālu mehānikas metodes būvkonstrukciju aprēķinos; kompetence definēt uzdevumu konstrukcijas spriegumstāvokļa analīzē, izvēlēties aprēķina metodi dažādiem materiāliem un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Piepūļu un spriegumu noteikšanas metodes. Materiāla deformēšanās un aprēķina modelis.
2 Spriegumstāvoklis materiāla punktā. Spriegumu tenzors.
3 Deformāciju ģeometriskais izskaidrojums. Mazo deformāciju tenzors.
4 Izotropa un anizotropa materiāla deformēšanās. Vispārīgais Huka likums.
5 Materiāla stinguma un padevīguma jēdziens.
6 Nelineāri elastīgi un un elastīgi plastiski materiāli.
7 Materiāla šļūde un spriegumu relaksācija; relaksācijas laiks.
8 Plātņu deformēšanās. Statiskās, kinemātiskās un fizikālās sakarības.
9 Ortotropa slāņa elastīgie raksturojumi un deformēšanās.
10 Spriegumi un deformācijas slāņainā materiālā.
11 Slāņaina materiāla termiskās izplešanās koeficienti.
12 Termisko spriegumu un deformāciju aprēķins.
13 Mitruma sadalījums materiālā, tā noteikšana.
14 Slāņaina materiāla mitrumdeformāciju koeficienti.
15 Mitrumspriegumi un deformācijas.
16 Slāņaina materiāla aprēķins.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atrisināti un aizstāvēti visi individuālie uzdevumi un izpildīti laboratorijas darbi, nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
3. Skudra A., Skudra A. Ievads slāņaino materiālu un konstrukciju mehānikā. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2000. 102 lpp.

Papildliteratūra

1. Brauns J. Stiegrbetons: Pārsegumi un to elementi. Jelgava: LLU, 1998. 86 lpp.
2. Gürdal Z., Haftka R.T., Hajela P. Design and Optimization of Laminated Composite Materials. New York: John Wiley & Sons, 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Composite Structures. Elsevier. ISSN 0263-8223.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LIF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".