Kursa kods BūvZ6004

Kredītpunkti 4

Būvju ekspluatācija un renovācija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Brauns

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek analizēti būvju ekspluatācijas apstākļi un konstrukciju renovācijas nepieciešamība. Būvju pamatu renovācijas pasākumus aplūko kopā ar pamatu deformācijām, pamatnē notiekošiem procesiem un pamatnes īpašību izmaiņām. Pamatu renovācijas darbu metodes un aprēķinus aplūko kopā ar darbu veikšanas īpatnībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvju un pamatu drošuma novērtēšanu un renovācijas paņēmieniem; prasmes novērtēt būvju pamatu un pamatņu tehnisko stāvokli un veikt renovācijas aprēķinus; kompetence definēt uzdevumu pamatu renovēšanai, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekspluatācijas apstākļu un vides ietekme uz ēku un būvju konstrukcijām.
2 Būvju drošums un ilgizturība.
3 Ēku un būvju pamatņu nostiprināšanas un pamatu rekonstrukcijas iemesli.
4 Rekonstruējamo ēku pamatņu un pamatu stāvoklis.
5 Ekspluatējamo ēku pamatnēs notiekošie procesi.
6 Rekonstruējamo ēku pamatņu un pamatu apsekošana.
7 Rekonstruējamo ēku pamatņu un pamatu projektēšana.
8 Pamatu pastiprināšana.
9 Pamatu apmaiņa.
10 Jaunu pamatu ierīkošana rekonstruējamā ēkā vai blakus esošai ēkai.
11 Pamatu pastiprināšana ar pāļiem.
12 Pamatnes grunts nostiprināšana.
13 Pagrabu pamatu un sienu rekonstrukcija.
14 Avārijas situāciju un avāriju analīze.
15 Rekonstrukcijas darbu veikšanas īpatnības.
16 Pamatu un pamatņu rekonstrukcijas ekonomiskā efektivitāte. Studiju kursa izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Trīs aprēķina darbu izstrādāšana, aizstāvēšana un eksāmena sekmīga nokārtošana.

Pamatliteratūra

1. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. 2е изд., перераб. И доп. Москва: Стройиздат, 1988. 286 c.
2. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ленинград: Стройиздат, 1988. 414 c.
3. O`Brien J. J. Construction inspection handbook: Total quality management. 4th ed. New York etc.: Chapmann & Hall: International Thomson Publishing, 1997. 663 p.

Papildliteratūra

1. Richardson B. A. Defects and deterioration in buildings. London etc.: E. & F.N.Spon, 1991. 190 p.
2. Designers` guide to EN 1997-1. Eurocode 7: Geotechnical design - general rules. R.Frank a.o. London : Thomas Telford, 2004. 216 p.
3. Eirokodekss 7 LVS EN 1997-1. Ģeotehniskā projektēšana. 1. daļa. Vispārīgie noteikumi 2004. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/.../LVS%20EN%201993-1-7_%20AC_2009_P....

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application. Pergamon. ISSN 0360-1323.
2. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730.
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".