Kursa kods BūvZ6003

Kredītpunkti 2

Būvju drošums

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Jānis Brauns

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst būvju drošuma novērtēšanu projektēšanā, izgatavošanā, montāžā un ekspluatācijā. Tiek apskatīta materiāla īpašību, ģeometrisko raksturlielumu un slodzes izkliedes ietekme uz būves drošumu, kā arī ilgizturība statiski noteicamām un nenoteicamām konstrukcijām. Tiek apgūta tērauda, mūra, stiegrbetona un koka konstrukciju bojājumu un nepilnību novērtēšana, pastiprināšana un aprēķins;

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par drošu konstrukciju veidošanu un drošuma noteikšanas principiem; prasmes izmantot drošuma novērtēšanas metodes būvkonstrukciju aprēķinos; kompetence definēt uzdevumu drošas konstrukcijas veidošanai, izvēlēties aprēķina metodi konstrukcijām no dažādiem materiāliem un kritiski novērtēt rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvju robežstāvokļi un drošuma jēdziens. Būvju avāriju cēloņi.
2 Būvju drošuma problēma projektēšanā, montāžas un ekspluatācijas laikā.
3 Gadījuma parādības un to likumsakarības. Gadījuma lielumu sadalījums.
4 Rezultātu sadalījuma hipotēžu pārbaudes: normālsadalījuma un dispersiju viendabības hipotēzes.
5 Tehnoloģisko faktoru ietekmes noteikšana uz materiālu īpašībām.
6 Materiāla īpašību, ģeometrisko parametru un slodžu izkliedes ievērošana drošuma noteikšanā.
7 Būvju ilgizturības novērtēšana.
8 Statiski noteicamu un nenoteicamu konstrukciju drošuma skaitliska novērtēšana.
9 Esošu konstrukciju ilgizturības skaitliska novērtēšana.
10 Konstrukciju rekonstruēšana un tās nepieciešamība.
11 Konstrukciju bojājumi un nepilnības.
12 Materiālu īpašību noteikšana konstrukciju pārprojektēšanai.
13 Esošu konstrukciju slodžu noteikšana.
14 Būvkonstrukciju pastiprināšanas paņēmieni.
15 Tērauda un koka konstrukciju pastiprināšana.
16 Mūra un stiegrbetona konstrukciju pastiprināšanas paņēmieni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atrisināti un aizstāvēti individuālie uzdevumi, nokārtota ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01. Būvju tehniskā apsekošana. Rīga, 2001. Pieejams arī: http://www.likumi.lv/doc.php?id=54834
2. Richardson B.A. Defects and deterioration in buildings. London etc.: E. & F.N.Spon, 1991. 190 p.

Papildliteratūra

1. LVS 1992-1-1, 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Pieejams arī: https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201992-1-1_AC_2008_P.pdf
2. Brauns J. Stiegrbetons: Pārsegumi un to elementi. Jelgava: LLU, 1998. 86 lpp.
3. LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Pieejams arī: https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_AC_2006_P.pdf.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon. ISSN 0360-1323.
2. Steel and Composite Structures, TechnoPress. ISSN 1229-936.
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".