Kursa kods BūvZ5035

Kredītpunkti 5

Ģeodēziskie darbi būvniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iegūst zināšanas par būvlaukumu un trašu inženierģeodēzisko izpēti, dažādu inženierbūvju projektēšanai, par būvprojekta nospraušanas metodiku. Iemācas izpildīt precīzus un augstas precizitātes mērījumus projekta nospraušanas un būvniecības laikā, lietojot gan klasiskos, gan speciālos instrumentus un ierīces; kā arī veikt izpildmērījumus un sastādīt to dokumentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādu inženierbūvju ģeodēzisko izpēti, to projektu nospraušanu apvidū un būvniecības ģeodēzisko pārraudzību. Prasmes izpildīt precīzus un augstas precizitātes mērījumus būvkonstrukcijas montāžas procesā, nepieciešamās precizitātes nodrošināšanai. Kompetence racionāli izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju norise un prasības. Literatūra. Globālās pozicionēšanas attīstības hronoloģija
2 Globālās pozicionēšanas sistēmas uzbūves un darbības pamatprincipi. Globālās pozicionēšanas sistēmas pasaulē.
3 Pavadoņu (satelītu) orbītas, redzamība un signāli.
4 Izmantotie satelīti to prototipi un attīstības vēsture.
5 Zemes kontroles vadības centri.
6 Koordinātu un laika sistēmas.
7 Globālās pozicionēšanas mērījumu kļūdu ietekmējošie faktori.
8 Globālā pozicionēšanā izmantojamie instrumenti.
9 Uzmērīšanas metodes (koordinātu noteikšanas paņēmienu) ar globālās pozicionēšanas sistēmām.
10 Koordinātu aprēķini.
11 Mērījumu apstrāde, precizitātes novērtējums, rezultātu analīze.
12 Ģeodēzisko tīklu veidošana izmantojot Globālo pozicionēšanu.
13 Globālās pozicionēšanas izmantošana augstuma mērījumos.
14 Globālās pozicionēšanas mērījumu pielietojums ĢIS, kartogrāfijā, būvniecībā, tautsaimniecībā kopumā.
15 Globālās pozicionēšanas sistēmu nozīme LATpos; LITpos; EUPOS un citu apakšsistēmu attīstībā.
16 Globālās pozicionēšanas turpmākās perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp
2. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.
3. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве. Под. ред. Ю.В. Полищука. Москва: Недра, 1990. 335 c.

Piezīmes

LIF maģistrantu studijas programmas Būvzinātnē, apakšnozarē Ģeodēzija.