Kursa kods BūvZ5031

Kredītpunkti 3

Būvju deformāciju izpēte

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Maigonis Kronbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar dažādu būvju deformāciju veidiem, to rašanās cēloņiem, izpētei pielietojamiem ģeodēziskajiem instrumentiem un palīgierīcēm, mērījumu izpildi, mērījumu rezultātu apstrādi, novērtēšanu un nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par inženierbūvju deformācijas veidiem un to noteikšanu ar ģeodēziskām metodēm.
• Prasmes izpildīt būvju pārbīdes, sēšanās un sānsveres mērījumus, lietojot dažādas metodes.
• Kompetence izvēlēties piemērotus ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes atkarībā no būves veida, mērīšanas apstākļiem un nepieciešamās precizitātes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvju deformācijas un to cēloņi. Deformāciju veidi.
2 Mērījumu iedalījums pēc mērierīču novietojuma mērīšanas procesā.
3 Sagatavošanas darbi deformāciju mērījumiem.
4 Deformāciju mērījumu periodu noteikšana un metožu izstrāde.
5 Ģeodēziskā pamatojuma shēmas, uzmērīšanas metožu un programmas izstrāde.
6 Vēruma metode pārbīdes noteikšanai. Pārvietojamu vizēšanas marku lietošana pārbīdes mērīšanai
7 Triangulācijas un polārās metodes lietošana pārbīdes lieluma noteikšanai.
8 Pielietojamie instrumenti. Atsevišķa virziena mērīšanas paņēmiena lietošana pārbīdes mērījumiem
9 Sēšanās mērījumu cikli.
10 Kontrollreperu precīzā un augstas precizitātes ģeometriskā nivelēšana. Nivelēšanas metodika
11 Sānsveres noteikšana ar lineāriem mērījumiem, izmantojot svērteni un teodolītu.
12 Horizontālo leņķu mērīšanas metode sānsveres noteikšanai.
13 Zīmju ierīkošana plaisu mērījumiem. Plaisu mērīšana.
14 Pārbīdes, sēšanās un sānsveres noteikšana ar fotogrammetriskām metodēm.
15 Sēšanās un sāniskās pārbīdes noteikšana
16 Periodiska būves telpiskā stāvokļa noteikšana ar stereofotogrametrisko metodi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums eksāmena jautājumos
- sekmīgs novērtējums kontroldarbā
- sekmīgs semināru rezultātu novērtējums

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.
3. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве. Под. ред. Ю.В. Полищука. Москва: Недра, 1990. 335 c.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Būvzinātnes akadēmiskā maģistra izglītības studiju programmas izvēles daļā.