Kursa kods BūvZ5022

Kredītpunkti 4

Koksnes materiāli un konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti jaunākie pētījumi koksnes inženierzinātnē. Galvenie iztirzājamie temati: jauni koksnes materiāli un būvprodukti, jauni savienotājlīdzekļu veidi un to darbība savienojumos, smagi slogotu elementu spriegumu-deformāciju analīze, modernas koka konstrukcijas. Projektēšanas jautājumi tiek apskatīti Eirokodeksu kontekstā, kas padziļina speciālista zināšanas un kompetenci, kā arī uzsvars tiek likts uz diskusijām un lēmumu pieņemšanu problemātiskos jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne mūsdienīgai pieejai koksnes materiālu un produktu attīstībā pielietojot efektīvas pētniecības metodes. Prasmes: analītiskās un eksperimentālās metodes spriegumu-deformāciju analīzei elementos un mezglu darbības izpētē. Kompetence: demonstrēt spējas pielietot zināšanas un prasmes problēmu risināšanai gan koksnes materiālu konstrukciju projektēšanā, gan pētniecībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes materiālu attīstība, jauna tipa industriāli izgatavojami būvelementi
2 Krustiski līmētās koksnes paneļi. Vairākstāvu ēku paneļu konstrukcijas
3 Jaunāko pētījumu analīze par koksnes mitruma ietekmi uz būvelementu nestspēju un plaisizturību
4 Jaunāko pētījumu analīze par slodzes ilgstošās darbības ietekmi.
5 Šļūdes problēma koka konstrukcijās
6 Jaunāko pētījumu analīze par koksnes vainu ietekmi, par šķirošanas metodēm, to rezultātu vērtējumi
7 Koksnes materiālu un būvelementu mehāniskās darbības modelēšana
8 Konstrukciju un to elementu robežstāvokļu analīze
9 Koka konstrukciju un to elementu drošuma vērtēšanas metodes un sīkstuma analīze
10 Nesagraujošās metodes un eksperimentālie testi koka būvelementu stiprības un deformāciju pētījumiem
11 Koka elementu savienojumu nestspējas paaugstināšanas paņēmieni
12 Savienojumi ar ielīmētām stiegrām - veidi, darbības analīze
13 Momentpretestības savienojumi
14 Koka karkasa sistēmas darbības analīze, formmaiņas nestspējas noteikšana
15 Oriģināli koka konstrukciju risinājumi
16 Diskusija par aktuālām problēmām būvniecībā ar koksnes materiāliem un gataviem būvproduktiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ir prezentācijas un diskusiju rezultāts par izvēlētu tēmu, ko maģistrants patstāvīgi pēta semestra laikā.

Pamatliteratūra

1. Timber engineering. Edited by Sven Thelandersson, Hans J. Larsen. Chichester etc.: John Wiley & Son, 2003. 446 p.
2. Dinwoodie J. M. Timber, its nature and behaviour. 2nd edition. London: New York : Taylor & Francis, 2000. 257 p.
3. Bodig J., Jaune B.A. Mechanics of wood and wood composites. Reprinted Edition (Originally published 1982) Malabar, Florida: Krieger Publishing Company, 1993. 712 p.
4. Wood engineering and construction handbook. Keith F. Faherty, ed., Thomas G. Williamson, ed. Boston, etc. : McGraw-Hill, 1999. 897 p.

Papildliteratūra

1. WCTE 2010 Conference Proceedings. 11th World Conference on Timber Engineering. June 20-24, 2010, Riva del Garda, Trento, Italy Pieejams: http://www.wcte2010.org/
2. WCTE 2008 Conference Proceedings. 10th World Conference on Timber Engineering. June 2-5, 2008, Miyazaki, Japan
3. WCTE 2006 Conference Proceedings. 9th World Conference on Timber Engineering. Portland, OR, USA - August 6-10, 2006. Editors D.A.Bender, D.S.Gromala, D.V.Rosowsky.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz ISSN: 0005-6545
2. The Structural Engineer The Structural Engineer: Structural Engineering Magazines [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2012.]. Pieejams: http://www.thestructuralengineer.info/?option=com_content&view=frontpage&Itemid=30
3. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Būvzinātne” (IKK 45582) A daļā.