Kursa kods BūvZ5020

Kredītpunkti 3

Teorētiskā un sfēriskā ģeodēzija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar Zemes sferoīda ģeometriju, plaknēm un taisnēm telpā, iegūst padziļinātas zināšanas par sfērisko trigonometriju, kas ir Teilora un Maklorena rindas, elipse, aplūko diferenciālās formulas pārejai no viena sferoīda uz cita, astronomisko un ģeodēzisko azimutu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistram būs:
• zināšanas un izpratne par teorētiskās un sfēriskās ģeodēzijas fundamentālajām pamatnostādnēm, Zemes un kosmiskās telpas savstarpējām sakarībām;
• prasmes veikt dažāda veida aprēķinus par Zemes un kosmiskās telpas dažādiem ģeodēziskajiem parametriem un novērtēt mērījumu precizitāti;
• kompetence organizēt dažāda veida ģeodēziskos aprēķinus pie teorētiskās un sfēriskās ģeodēzijas saistībā ar valsts ģeodēzisko telpu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zemes sferoīda ģeometrija. Plaknes un taisnes vienādojumi.
2 Līklīnijas loka un leņķa starp divām taisnēm diferenciālis. Līklīnijas pieskare telpā.
3 Sfēriskas virsmas. Plaknes pieskare un normāle. Līklīnija uz virsmas. Normāles šķēlumu izpratne.
4 Eilera formula. Eilera formulas sekas.
5 Parastās līknes. Ģeodēziskais loks un ģeodēziskā paralēle.
6 Īsākās līnijas uz virsmas īpašības. Ģeodēzisko līniju īpašības. Ģeodēzisko līniju vienādojumi.
7 Ģeodēzisko līniju īpašības uz rotācijas virsmas. Sfēriskās trigonometrijas sinusu teorēma.
8 Ģeodēzisko līniju izvietojums uz sferoīda. Taisnleņķa trīsstūru sfēriskās formulas.
9 Trigonometriskās rindas. Rindu dažādība.
10 Elipses vienādojums. Zemes sferoīda galvenās formulas. Apzīmējumi, formulu izvedumi.
11 Jēdziens par zemes sferoīda izmēriem. Gausa-Krīgera, Beseļa un Krasovska definētie zemes sferoīda izmēri.
12 Diferenciālās formulas dažādu zemes sferoīdu lielumiem.
13 Meridiāna loka atsevišķi nogriežņi. Paralēļu loka nogriežņi.
14 Astronomiskais un ģeodēziskais azimuts, kopējie un atsevišķie gadījumi.
15 Fiziskās ģeodēzijas pamati
16 Ģeodēziskie tīkli un to attīstība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System. Wien New York: Springler-Verlag, 1992.
3. Bhavikatti S.S. Surveying and Levelling. Volume II. New Delhi: IK International Publishing House, 2009. 416 p.

Piezīmes

Izvēles kurss LIF maģistrantu studijas programmas Būvzinātnē, apakšnozarē Ģeodēzija.