Kursa kods BūvZ5009

Kredītpunkti 4

Būvniecības tehnoloģija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa anotācija

Apskata modernās būvdarbu veikšanas metodes un attīstības tendences; būvniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti un būvdarbu tehnoloģiskā dokumetācija; būvdarbu tehnoloģiskā projektēšana. Jaunākās būvražošanas menedžmenta metodes - FIDIC būvniecības līguma noteikumi, būvdarbu plānošana, organizēšana un vadīšana; projektu vadīšana un inovācija būvniecībā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jaunākās būvražošanas metodes
2 Būvdarbu kontraktēšana, FIDIC būvniecības līguma noteikumi
3 Jaunākās būvdarbu plānošanas un organizēšanas metodes
4 Projektu vadības princips
5 Būvniecību reglamentējošo normatīvu sistēma
6 Būvdarbu vadības metodes
7 Darba aizsardzības pasākumu plānošana un realizācija
8 Būvdarbu organizēšanas projekta sadaļas izstrāde (prakstiskie darbi)
9 Jaunākās būvlaukuma iekārtošanas un nulles cikla darbu organizēšanas un veikšanas metodes
10 Jaunākās betonēšanas un montāžas darbu organizēšanas un veikšanas metodes
11 Jaunākās apdares darbu organizēšanas un veikšanas metodes
12 Inovatīvās būvniecības metodes. Stiklotu konstrukciju būvniecība
13 Būvdarbu optimizācijas metodes (prakstiskie darbi)
14 Renovācijas un rekonstrukcijas darbu plānošanas, organizēšanas, vadīšanasun izpildes specifika
15 Datorizēta būvdarbu plānošana un vadība (prakstiskie darbi
16 Būvdarbu tehnoloģiskā projektēšana (prakstiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts kursa darbs un nokārtots eksāmens

Pamatliteratūra

1. FIDIC būvdarbu kontraktšanas noteikumi (Conditions of contract for works of civil engineering construction)
2. Noviks J. - Būvdarbi - I.un II. daļa, R., "Jurģi 93" 1999, 2000; III-V.daļas R., "Isave", 2001-2003
3. Noviks J., Šnepste T. - Celtniecības tehnoloģija - R., izd."Zvaigzne", 1991. - 304 lpp
4. Western management methods in the construction industry - Manchester, UMIST, 1994, Book 1-3

Papildliteratūra

1. Западные методы менеджмента в строительной индустрии - Ст.Петербург, ЛИМТУ, 1994; книга 1 - Строительная индустрия в условиях зынка, 88 стр.
2. книга 2 - Управление строительной фирмой, 74 стр.
3. книга 3 - Управление проектом; 88 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Praktikā būvniecībā" (ISSN 1407-8929)
2. Žurnāls "Objekts" (ISSN 14078295
3. Žurnāls "Māja un dzīvoklis" (ISSN 1407-1274)

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās maģistra studiju programma "Būvniecība" (2.semestrī; kursa programma tiek variēta, atkarība no maģistranta darba specifikas).