Kursa kods BūvZ5008

Kredītpunkti 2

Gruntsmehānika

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmehānika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistrants iegūst padziļinātas zināšanas par grunts noturību nogāzēs un būvju pamatnēs, grunts deformācijām pamatnēs, pamatu sēšanās lieluma noteikšanas metodēm un to pielietojumu, pamatu sēšanos, ievērtējot laika faktoru, kā arī reoloģijas teorijas pielietojumu gruntsmehānikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā maģistrants iegūst:
• padziļinātas teorētiskas zināšanas par procesiem, kas notiek slodzes ietekmē pamatnes gruntī, pamatnes deformācijām un noturību;
• prasmes, izmantojot teorētiskās zināšanas, aprakstīt problēmas, rast risinājumus un veikt profesionālo darbību nozarē;
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par procesiem, kas notiek pamatnēs, risināt grunts pamatnes deformācijas un noturības jautājumus .

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Pamatņu stiprība un noturība.
2 Kritiskā slodze uz pamatnes grunti.
3 Grunts noturība būvju pamatnēs. Grunts robežlīdzsvara vienādojums pamatnē.
4 Birstošu grunšu nogāzes noturība.
5 Saistīgu grunšu vertikālas sienas noturība.
6 Nogāžu noturības robežlidzsvara teorija.
7 Grunts spiediens uz atbalstsienu.
8 Grunts deformācijas. Pamatu sēšanās.
9 Grunšu elastīgās deformācijas.
10 Ūdens piesātinātas grunts filtrācijas konsolidācijas teorija.
11 Grunts slāņa galīgā sēšanās no vienmērīgi izkliedētas slodzes (viendimensijas uzdevums).
12 Pamatu sēšanās izmaiņas laikā.
13 Pamatu nostabilizētas sēšanās noteikšana ar elementāras summēšanas metodi.
14 Pamatu nostabilizētas sēšanās noteikšana ar grunts ekvivalentā slāņa metodi.
15 Reoloģijas procesi pamatnes gruntī.
16 Studiju kursa kopsavilkums un ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un aizstāvēti divi aprēķina darbi, sagatavots un nolasīts referāts un ieskaitīts kontroldarbs - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Möller G. Geotechnik. Grundbau. Berlin: Ernst & Sohn, 2006. 498 lpp.
2. Craig R. F. Soil mechanics. 6th ed. London etc.: E & F. N. Spon, 1997. 495 lpp.

Papildliteratūra

1. Terzaghi K., Peck R.B., Mesri G. Soil mechanics in engineering practice. 3rd ed. New York etc: Wiley, 1996. 549 p.
2. Barnes G. Soil mechanics : principles and practice. 3rd ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. 549 p.
3. Aysen A. Soil Mechanics. Basic Concepts and Engineering Applications. London; New York: Taylor & Francis, 2005. 457 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauingenieur: die richtungweisende Zeitschrift im Bauingenieurwesen. ISSN 0005-6650 .
2. Computers and Geotechnics. Elsevier. ISSN 0266-352X.
3. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LIF akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Būvzinātne".