Code du cours BūvZ5002

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Date de l'approbation du cours18.12.0213

Auteur du cours

author

Reinis Ziemeļnieks

Manuels

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. Studentu darbu noformēšana. Jelgava: LLU, 2004. 30 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://www2.llu.lv/homepg/lif/rsc/std_d_nf.pdf E-grāmata. Pieejama tiešsaistē
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320 lpp.
4. Christensen R. Analysis of variance, design and regression. Applied statistical methods. London: Chapman&Hall, 1996. 587 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New York: Routledge, 1997. 414 p.
3. Zinātniskās darbības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005. Stājas spēkā 19.05.2005. [Skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Zinātnes Vēstnesis. ISSN 1407-1479
2. Praktiskā Būvniecība. ISSN 1407-8929
3. EP žurnāls. ISSN 1407-5911.