Kurs-Code BūvZ5002

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)18.12.0213

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Reinis Ziemeļnieks

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. Studentu darbu noformēšana. Jelgava: LLU, 2004. 30 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://www2.llu.lv/homepg/lif/rsc/std_d_nf.pdf E-grāmata. Pieejama tiešsaistē
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320 lpp.
4. Christensen R. Analysis of variance, design and regression. Applied statistical methods. London: Chapman&Hall, 1996. 587 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New York: Routledge, 1997. 414 p.
3. Zinātniskās darbības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005. Stājas spēkā 19.05.2005. [Skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Zinātnes Vēstnesis. ISSN 1407-1479
2. Praktiskā Būvniecība. ISSN 1407-8929
3. EP žurnāls. ISSN 1407-5911.