Код курса BūvZ5002

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса18.12.0213

Разработчик курса

author

Reinis Ziemeļnieks

Учебная литературa

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. Studentu darbu noformēšana. Jelgava: LLU, 2004. 30 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://www2.llu.lv/homepg/lif/rsc/std_d_nf.pdf E-grāmata. Pieejama tiešsaistē
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320 lpp.
4. Christensen R. Analysis of variance, design and regression. Applied statistical methods. London: Chapman&Hall, 1996. 587 p.

Дополнительная литература

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New York: Routledge, 1997. 414 p.
3. Zinātniskās darbības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005. Stājas spēkā 19.05.2005. [Skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337

Периодика и другие источники информации

1. Zinātnes Vēstnesis. ISSN 1407-1479
2. Praktiskā Būvniecība. ISSN 1407-8929
3. EP žurnāls. ISSN 1407-5911.