Kursa kods BūvZ5002

Kredītpunkti 2

Pētījumu metodoloģijas padziļināts kurss

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums18.12.0213

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Reinis Ziemeļnieks

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un prasmi pētījumu plānošanā, teorētisko un empīrisko metožu izvēlē, patstāvīga pētījumu plānošanā un veikšanā. Šo prasmju sekmīga pielietošana nodrošinās savlaicīgu eksperimentālo datu apstrādi, veiksmīgu analīzi un maģistra darba izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Apgūstot kursu maģistranti nostiprinās zinātniskā darba plānošanas un pētījumu izpildes nodrošināšanas jautājumus, kas ļaus iegūt un attīstīt iemaņas pētniecībā, apgūt rezultātu apstrādes metodes, pētījumu rezultātu rezumēšanu un pārskatu sagatavošanu.
• Šo prasmju sekmīga pielietošana nodrošina savlaicīgu eksperimentālo datu apstrādi, to analīzi un maģistra darba sekmīgu izstrādi.
• Studenti būs kompetenti turpmākai patstāvīgai zinātniskā darba izstrādei. Iegūstot padziļinātas zināšanas un prasmi pētījumu plānošanā, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniskā darba pētniecības nozīme kvalificētu speciālistu sagatavošanā.
2 Zinātnisko pētījumu organizācija.
3 Zinātniskie darbinieki. Zinātnisko kadru sagatavošana.
4 Sistemātiskā pieeja zinātniskos pētījumos.
5 Zinātniskā darba struktūra.
6 Pētījuma pamatjautājumi: problēma, pētījuma objekts un priekšmets.
7 Pētījuma temats, mērķis un uzdevumi.
8 1. Pārbaudes darbs - prezentācija par pētniecisko darbu.
9 Teorētiskais pētījums.
10 Eksperimentālais pētījums.
11 Mērījumi, aptaujas to metodes.
12 Datu matemātiskās apstrādes metodes, empīriskie sadalījumi.
13 Pētījuma darba noformēšana.
14 Rezultātu popularizēšana.
15 Zinātnieku kolektīvi, to darba organizācija.
16 2. Pārbaudes darbs - referāta aizstāvēšana, eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apgūts teorētiskais kurss (25%); jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam to jāaizstāv individuāli. Ieskaitē sekmīgi jāuzstājas ar prezentāciju par pētījuma darbu sagatavošana(50%), gala eksāmens par teorētisko kursu(25%) iegūstot 2KP.

Pamatliteratūra

1. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. Studentu darbu noformēšana. Jelgava: LLU, 2004. 30 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://www2.llu.lv/homepg/lif/rsc/std_d_nf.pdf E-grāmata. Pieejama tiešsaistē
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 320 lpp.
4. Christensen R. Analysis of variance, design and regression. Applied statistical methods. London: Chapman&Hall, 1996. 587 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Cohen L., Manion L. Research Methods in Education. 4th ed. London, New York: Routledge, 1997. 414 p.
3. Zinātniskās darbības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.04.2005. Stājas spēkā 19.05.2005. [Skatīts 02.06.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=107337

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnes Vēstnesis. ISSN 1407-1479
2. Praktiskā Būvniecība. ISSN 1407-8929
3. EP žurnāls. ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Speciālais studiju kurss, obligāts VBF maģistra studiju programma "Būvzinātne"; "Ainavu arhitektūra", "Zemes ierīcība", "Vides inženierzinātne", "Hidroinženierzinātne", Ūdenssaimniecības un Hidrotehnikas apakšnozares maģistrantiem.