Kursa kods BūvZ5001

Kredītpunkti 2

Baseinu integrētā apsaimniekošana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Reinis Ziemeļnieks

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts: ūdens saimniecības problēmas. Efektīvas baseinu apsaimniekošanas galvenie nosacījumi. Upes baseina pārskata sastādīšana (inventarizācija). Pašreizējās ūdens izmantošanas un ūdeņu piesārņošanas novērtējums. Pašreizējo ūdens patērētāju novērtējums. Sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā. Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana. Vienkāršās novērtēšanas metodes. Izmaksu novērtēšana un finansēšana. LV un ES likumdošanas prasības, pasaules pieredze un problēmas šajā jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu maģistranti: padziļinās zināšanas par ūdens resursiem, upju un ūdenstilpju sateces baseiniem, to apsaimniekošanu, īpašu vērību veltot ūdeņu izmantošanai un ar to saistītās apkārtējās vides problēmām, par ūdeņu lomu vides plānošanā, apsaimniekošanā un attīstībā. Mūsdienās ar integrēto baseinu plānošanu saistās dažādas aktuālas apgūstamās problēmas resursu nepietiekamība– ūdens „piedāvājuma” nesakritība ar tā pieprasījumu, sabalansēšana un izvērtēšana, plānošana. Izprast un mācēt plānot kā cīnīties ar ekstrēmām klimata izpausmēm, ko izjūt visā pasaulē.
Apgūstot priekšmetu maģistra studenti būs kompetenti ūdens resursu plānošanā, izmantošanā, problēmu risinājumos, atkārtotā ūdens izmantošanā, attīrīšanā, ES direktīvu, LV likumdošanas jomā, ūdenssaimniecības apakšnozaru sadalījumu klāsteros.
Apgūstot studiju kursu maģistranti būs kompetenti dažādu ūdensbaseinu apsaimniekošanu atbilstoši likumdošanai un praktiskai ieviešanai dabā no projektēšanas, būvniecības līdz ekspluatācijai.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Eiropas Savienības Ūdeņu struktūrdirektīvas prasības ūdeņu aizsardzībā un apsaimniekošanā
2. Upju un ūdenstilpju sateces baseini
3. Ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveide pamatojoties uz sateces baseinu bāzes
4. Upju baseinu apsaimniekošanas plāni un to struktūra
5. Sateces baseina stāvokļa novērtējums
6. Virszemes un pazemes ūdeņu raksturojums
7. Ūdens kvalitāti ietekmējošo faktoru izvērtējums
8. Monitoringa tīkls
9. Aizsargājamo teritoriju apraksts
10. Ūdens lietošanas analīze
11. Ūdens kvalitātes nodrošināšanas programma
12. Speciālistu apmācība ūdens baseinu apsaimniekošanā
13. Pašvaldību, sabiedrības, valsts institūciju, interešu grupu loma ūdeņu apsaimniekošanā
14. Sateces baseinu principa realizācija Latvijā
15. Starptautisko sateces baseinu apsaimniekošana
16. Izmaksu aprēķins un finansēšana. Ūdeņu un vides apsaimniekošanas tiesiskie pamati

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem, (referāts 20 lpp.) kuru aizstāvot un pareizi atbildot uz 3 eksāmena jautājumiem maģistrants nokārto eksāmenu 2 KP.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo praktiskie darbi ( referāts 20 lpp.) par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas eksāmenam par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena novērtējums 2KP, akumulējas no referāta novērtējuma un ieskaites biļešu atbilžu novērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis, LLU. 2007.-64 lpp.
2. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini.. LLU, 2004.-104 lpp.
3. K. Rey and others. Water resources engineering. USA, 2010.

Papildliteratūra

1. Ūdens apsaimniekošanas likums, "Latvijas Vēstnesis", 140 (2715), 01.10.2002., "Ziņotājs", 20, 24.10.2002
2. Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2000/60/EK, 2000.gada 23.oktobris
3. LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis .ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un pasaule.: E&P, Rīga, ISSN1407-5911.
3. Praktiskā būvniecība.Rīga,ISSN1407-8929.

Piezīmes

Kurss iekļauts akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” ierobežotās izvēles daļā, 7. līmenis.