Kursa kods BūvZ4130

Kredītpunkti 1

Būvdarbu tehnoloģija III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ4116, Būvdarbu tehnoloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti jautājumi sākot ar strādnieku darba organizēšanas formām, tehnoloģisko karšu izstrādi un darbietilpības aprēķiniem un beidzot ar būvdarbu kalendārplānu un ģenerālplānu izstrādi. Tiek apskatīta racionāla materiāli tehnisko resursu plānošana, optimāla ierīču un mehānismu izvēle galveno (vadošo) būvdarbu veikšanai, noliktavu saimniecība, pagaidu ēkas un ceļi, energoapgādes risinājumi, racionāls būvlaukuma iekārtojums. Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas par atbilstošas būvdarbu tehnoloģijas izvēli, kas pamatota ar racionālu būvtehnikas tehniski ekonomisko aprēķinu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Ieskaite.
• prasmes izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Ieskaite.
• kompetence - spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Strādnieku darba organizācija būvniecībā, organizēšanas pamatformas, darbu vadīšana objektos. 2. Būvdarbu veikšanas projektēšana, tehnoloģiskās kartes izstrāde. Darbietilpības aprēķins. Racionālas brigādes noteikšana. 3. Transporta darbi būvdarbos. Pagaidu ceļi. Būvdarbi uz ūdens. Montāžas mehānismu izvēle un pamatojums. 4. Koka konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. 5. Betona un dzelzsbetona darbi – konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Veidņi, turas, konstrukciju sat. 6. Metāla konstrukciju pieņemšana, uzglabāšana un montāžas darbi. 7. Vienstāvu, daudzstāvu, karkasa un bez karkasa ēku montāžas tehnoloģija un organizēšana. 8. Būvmontāžas darbu īpatnības funkcionējošu ēku pārbūvē. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā). 9. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekti. 10. Darbu organizēšanas metodes - secīgā, paralēlā un plūsmas. 11. Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu izlietojuma grafiki - laika, strādnieku, transporta, materiālu. 12. Sagatavošanas perioda darbi. Tehnoloģisko komplektu formēšanas principi. 13. Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. Noliktavas, pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi. 14. Būvobjektu apgāde ar enerģijas resursiem – elektrība, siltais/aukstais ūdens, saspiests gaiss, dabasgāze. 15. Būvdarbu kvalitāte, kontrole un pieņemšana ekspluatācijā. 16. Mūsdienu tehnoloģijas būvdarbu kalendārplānu izstrādē un izpildes uzraudzībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Patstāvīgi jāveic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas. Sekmīgi jāuzraksta un jāaizstāv eksāmens par mācību vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pielietot iegūtās zināšanas darba organizēšanas projekta izstrādē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa plānā runātiem jautājumiem (atbildot sekmīgi vismaz uz 55% kontroljautājumiem)

Pamatliteratūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9
4. Стаценко А.С., А.И.Тамкович. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд. испр. Минск: Выш. шк., 2002. 367 с.: ил.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: http://bvkb.gov.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība