Kursa kods BūvZ4129

Kredītpunkti 2

Būvniecības ekonomika III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4101, Būvniecības ekonomika I

BūvZ4102, Būvniecības ekonomika II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar būvniecības ražošanas izmaksām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvuzņēmuma ražošanas izmaksām, to uzskaiti, pašizmaksu, peļņu, rentabilitāti, ar ražošanas procesu saistītajiem nodokļiem. Prasmes: studenti izprot valstī pastāvošo nodokļu sistēmu. Kompetences: studenti ir kompetenti jautājumos, kas saistīti ar būvuzņēmuma ražošanas izmaksu uzskaites pamatprincipiem. Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, kārtojot rakstisku eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas izmaksas. Būvdarbu pašizmaksa. Uzskaites organizēšana būvfirmās.
2 Būvfirmu pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļu novērtēšana. Jēdziens par pamatlīdzekļu nolietojumu. Amortizācijas aprēķināšana.
3 Būvfirmu apgrozāmie līdzekļi. Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas rādītāji.
4 Materiālu uzskaite būvfirmā. Pievienotās vērtības nodoklis
5 Darbaspēka tirgus, darbaspēka vērtība.
6 Darba alga. Darba samaksas organizācija būvuzņēmumos.
7 Sociālais un iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
8 Būvuzņēmuma ienākumi, peļņa. Uzņēmuma ienākumu nodoklis. Rentabilitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa nobeigumā studenti kārto rakstisku eksāmenu par visu studiju kursu.
Eksāmenā ir teorētiskie jautājumi un divi uzdevumi.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi un vismaz viens uzdevums atrisināts pareizi.

Pamatliteratūra

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 63 lpp.
2. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
3. Belindževa-Korkla O. Uzņēmējdarbība būvniecībā. Rīga, 1996. 202 lpp.

Papildliteratūra

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. Rīga: Kamene: LU Starpnozaru konsultāciju centrs "Ekonomists", 1994. 128 lpp.
2. Libermanis G. Peļņa kā uzņēmējdarbības motīvs. Rīga: Kamene, 1994. 135 lpp.
3. Bikse V. Ražošanas process. Rīga: Latvijas Universitāte, 1991. 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv
2. www.csb.gov.lv
3.www.vid.gov.lv

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika).