Code du cours BūvZP129

Crédits 9

La quantité totale d'heures en classe360

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant360

Date de l'approbation du cours16.01.2019

Auteur du cours

author

Mareks Pavārs

Connaissances de base

BūvZ2056,

BūvZ3016,

BūvZ3114,

Manuels

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr. 500. Pieņemti: 19.08.2014. Apstiprināti MK 01.04. 1997. Nr. 112 Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”,MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 21.10.2014.
[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-

Périodiques et d`autres ressources d`information

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv