Kurs-Code BūvZP129

Kreditpunkte 9

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)360

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)360

Bestätigt am (Datum)16.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Pavārs

Vorkenntnisse

BūvZ2056,

BūvZ3016,

BūvZ3114,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr. 500. Pieņemti: 19.08.2014. Apstiprināti MK 01.04. 1997. Nr. 112 Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”,MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 21.10.2014.
[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv