Код курса BūvZP129

Кредитные пункты 9

Общее количество часов360

Количество часов самостоятельной работы студента360

Дата утвеждения курса16.01.2019

Разработчик курса

author

Mareks Pavārs

Предварительные знания

BūvZ2056,

BūvZ3016,

BūvZ3114,

Учебная литературa

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks J. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Kathins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr. 500. Pieņemti: 19.08.2014. Apstiprināti MK 01.04. 1997. Nr. 112 Stājas spēkā: 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”,MK noteikumi Nr.655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 21.10.2014.
[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts-

Периодика и другие источники информации

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv