Kursa kods BūvZ4126

Kredītpunkti 2

Būvniecības informācijas modelēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar BIM attīstības vēsturi, klasifikāciju, BIM standartizāciju. BIM procesu organizāciju. BIM modeļu pielietojumu. Laboratorijas darbos apgūst praktiskas iemaņas, apgūstot VicoOffise programmas iespējas, izstrādājot BOV.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina BIM izmantotos terminus, BIM attīstības vesturi, BIM projekta stadijas, BIM procesa organizācijas shēmas – 1. Kontroldarbs.
2. Pārzina BIM modeļu veidošanas principus (Arhitektūras, konstrukciju, inženiertīku) – 2. Kontroldarbs
3. Pārzina Projektu vadība. Kvalitātes pārbaudes. Modeļu pielietojums.Modeļu prioritāšu noteikšana. Sadarbības pamatprincipi BIM projekta ietvaros. Pušu atbildība BIM projektos 3.kontroldarbs.
4. Spēj izveidot vienkāršus BIM modeļus – laboratorijas darbi.
5. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par BIM, kā arī argumentēt savu viedokli – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. BIM izmantotie termini. BIM attīstības vesture.
2. BIM projekta stadijas.
3 BIM procesa organizācijas shēmas.
4. Prasības BIM darba uzdevuma sagatavošanā. 1.kontroldarbs.
5. Arhitektūras BIM modeļa veidošanas pamatprincipi.
6. Būvkonstrukciju BIM modeļa veidošanas pamatprincipi.
7. Būvkonstrukciju BIM modeļa detalizācijas līmeņi.
8. Prasības dažādos Būvkonstrukciju BIM modeļa izstrādes posmos.
9. MEP (Inženiertīklu) modeļa veidošanas pamatprincipi.
10. MEP modeļa detalizācija. Projektu vadība.2.kontroldarbs.
11. Kvalitātes pārbaudes. Modeļu pielietojums.Modeļu prioritāšu noteikšana.
12. Sadarbības pamatprincipi BIM projekta ietvaros.
13. Pušu atbildība BIM projektos.
14. Iesaistīto pušu atbildības sadalījums. 3.kontroldarbs.
15. BIM vadītāja un BIM koordinatora atbildība.
16. Studiju kursa nobeigums. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite.
Ieskaites uzdevumu veido:
tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
jābūt ieskaitītiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem par apgūtajām tēmām.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Referāta sagatavošana par kādu no pasniedzēja norādītajām tēmām. (apjoms vismaz l0 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.)
2. mājas darbs. Prezentācijas sagatavošana par referāta tēmu (apjoms vismaz 10 slaidi, prezentē un iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata. Versija 1.1 Pieejams: http://www.buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.1-BIM.pdf
2. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata. Versija 1.0. Pieejams: http://www.buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.0-BIM.pdf
3. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana.
Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
4. Būvniecības vadības rokasgrāmata. A. Karhins ... u.c. Rīga: Dienas bizness, 2006.
5. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 1052 :2018 “BIM terminoloģija” Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/137429
2. The Impact of Building Information Modelling: Transforming Construction. Book review.Pieejams:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01446193.2012.655250
Pages 183-185 | Received 22 Dec 2011, Accepted 03 Jan 2012,
Published online: 28 Feb 2012. Pages 183-185. Received 22 Dec 2011. Accepted 03 Jan 2012.
3. BIM modeļu tipi http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2013/05/BIM.jpg
4. BIM Shēma Pieejams: http://lbpa.lv/wp-content/uploads/2013/05/BIMShema.jpg
5. BIM prakse Vācijā Pieejams: http://lbpa.lv/en/2013/06/bim-prakse-vacija/

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība