Kursa kods BūvZ4125

Kredītpunkti 3

Būvmehānika III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmehānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2055, Būvmehānika II-1

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Kursa anotācija

Kursā tiek apgūti statiski noteicamu stieņu sistēmu (siju, kopņu, trīslocīklu rāmju un arku) konstruēšanas nosacījumi, ģeometriskās nemainības principi, konstrukcijas aprēķina shēmas definēšana un statiskā aprēķina un analīzes metodes, kuras dod iespēju noteikt iekšējos spēkus sistēmas elementus un šķēlumos, kā arī konstrukcijas punktu pārvietojumus pie dažādu veidu slodzēm, kā arī noteikt siju un kopņu neizdevīgāko slogojumu izmantojot ietekmes līnijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina konstrukciju aprēķinos pielietojamos mehānikas un fizikas principus un matemātiskās aprēķinu metodes; galvenos konstrukciju mehāniskās īpašības noteicošos parametrus, to mērvienības un orientējošas robežvērtības; 1. un 2 kontroldarbi. 2. Spēj izvēlēties reālai konstrukcijai atbilstošāko aprēķina shēmu un formulēt aprēķina uzdevumu, kā arī pārbaudīt aprēķina rezultātus, veicot kontrolaprēķinus pēc alternatīvām shēmām – laboratorijas darbi, mājas darbi. 3. Spēj loģiski, balstoties uz iegūtām zināšanām, nopamatot savos aprēķinos izmantoto shēmu izvēli un iegūto rezultātu ticamību 1. un 2 kontroldarbi, mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvmehānikā risināmie uzdevumi, darinājumu klasifikācija. Aprēķinu shēmas, balsti, to statiskais un kinemātiskais raksturojums.
2. Stieņu sistēmu struktūra, sistēmas brīvības pakāpju skaita noteikšana. Sistēmu, ģeometriskais mainīgums un nemainīgums. Balstu reakciju noteikšana.
3. Seminārs - sistēmas brīvības pakāpju skaita noteikšana un sistēmu ģeometriskā analīze
4. Ģeometriski nemainīgu locīklu siju konstruēšana. Locīklu siju veidi. Locīklu siju balstu reakciju un piepūļu statiskais aprēķins
5. Iekšējo spēku aprēķins ar šķēlumu metodi, piepūļu epīras.
6. Iekšējo spēku noteikšanas metodes statiski noteicamu kopņu elementos. Seminārs - piepūļu aprēķins ar šķēlumu metodi, piepūļu epīras
7. Ietekmes līnijas, to konstruēšana un izmantošana. Siju nelabvēlīgākā slogojuma noteikšana pēc ietekmes līnijām.
8. Iekšējo spēku noteikšanas metodes statiski noteicamas kopnes elementos.
9. Kopnes stieņu piepūļu ietekmes līniju konstruēšana. Kontroldarbs: Iekšējo spēku noteikšana kopnes elementos un piepūļu ietekmes līniju konstruēšana, nelabvēlīgākā slogojuma noteikšana.
10. Iekšējo spēku noteikšana plakano rāmju šķēlumos un epīru konstruēšana.
11. Praktiskie darbi: piepūļu epīru konstruēšana un mezglu līdzsvara pārbaude plakaniem rāmjiem.
12. Trīslocīklu loku ģeometriskā uzbūve, ass vienādojumi. Trīslocīklu loki ar un bez savilces. Balstreakciju aprēķins. Iekšējo spēku definīcijas loka šķēlumā.
13. Iekšējo spēku noteikšana loka raksturīgajos šķēlumos un epīru konstruēšana. Praktiskie darbi un kontroldarbs par rāmju un loku piepūļu epīru konstruēšana.
14. Ārējo un iekšējo spēku patiesais un iespējamais darbs elastīgās sistēmās. Savstarpīguma teorēmas. Elastīgo pārvietojumu aprēķina Mora teorija.
15. Skaitliskās integrēšanas formulu pielietojums sistēmas elastīgo pārvietojumu aprēķinā.
16. Fizikālās un ģeometriskās nelinearitātes ievērtējums konstrukciju analīzē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti, ja zina būvstatikas pamatjēdzienus, spēj diskutēt par mājas darbu uzdevumu rezultātiem, pamatot izvēlētās aprēķina metodes, pierādīt ārējo un iekšējo spēku līdzsvaru.
Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Statiski noteicamas sijas balstreakciju un iekšējo spēku aprēķins šķēlumos, un epīru konstruēšana.

2. mājas darbs. Iekšējo spēku noteikšana statiski noteicamas kones stieņos un neizdevīgākā slogojuma analīze izmantojot ietekmes līnijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem:
1) iekšējo un ārējo spēku līdzsvara nosacījumu izpilde un vai epīras ir korektas;

2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Pamatliteratūra

1. Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp.
2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp.
3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. R. Hulse, J.A. Cain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Ir LLU FB 1 eks.
2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. L.T. Stavridis. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj.
3. McKenzie, William M. C. Examples in structural analysis/ William M.C. McKenzie.- 2nd edition. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2017., 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Būvniecība”