Kursa kods BūvZ4121

Kredītpunkti 2

Fotogrammetrija un tālizpēte

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1041, Ģeodēzija

BūvZ3126, Inženierģeodēzija I

Kursa anotācija

Fotogrammetrijas un Tālizpētes kurss paredzēts, lai sniegtu studentiem pamatzināšanas un prasmes, kuras ļautu prast izvēlēties, pieprasīt un lietot tālizpētes un fotogrammetrijas tehnoloģijas, to rezultātus kā sagatavotam speciālistam dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros. Programma paredzēta kadastra, lauksaimniecības, mežsaimniecības un citu lauku apvidus speciālistu visaptverošai pilnvērtīgai sagatavotībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par fotogrammetrijas un tālizpētes būtību, saturu, iespējām, nepieciešamību un izmantošanu;
• Prasmes - pildot savus profesionālos pienākumus orientēties fotogrammetrijas un tālizpētes pielietojuma iespēju identificēšanas un darba uzdevumu definēšanas/ pasūtīšanas un realizācijas jautājumos;
• Kompetence - pārzināt saņemto fotogrammetrijas un tālizpētes darbu rezultātu vispārējo novērtējumu un atbilstību turpmākā plānotā lietojuma prasībām, prast organizēt un pildīt elementārākos tālizpētes darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tālizpētes un fotogrammetrijas definīcijas, iedalījums, vēsturiskās attīstības apskats
2 Pamat definīcijas, fotogrammetrijas un Tālizpētes tehnoloģiju pamatprincipi, produkti pielietojums. Internetā pieejamie
3 Tālizpēte un tās saistība ar fotogrammetriju vienojošais un atšķirīgais.
4 Tālizpēte un fotogrammetrijas saistība ar fotogrāfēšanu, fotogrāfiskie pamati un fotografēšanas aprīkojums
5 Fotogrammetrijas ģeometriskie pamati un to lietojums tālizpētē. Praktiskie mērījumi.
6 Tālizpētes optiskie pamati. Fotografēšanas parametru aprēķini.
7 Tālizpētes un fotogrammetrijas skanēšanas tehnoloģijas, to pamatprincipi, aprīkojums. Skanēšanas parametru aprēķini.
8 Kosmiskās tehnologijas tālizpētē un fotogrammetrijā. Darbu apjomu un izmaksu aprēķini.
9 Aerofotografēšanas tehnologijas fotogrammetrijā un tālizpētē. Darbu apjomu un izmaksu aprēķini.
10 UAV tehnoloģijas tālizpētē un fotogrammetrijā. Tehnoloģisko risinājumu izvēle.
11 Terrasteriskās fotografēšanas un skanēšanas tehnoloģijas tālizpētē. Fotografēšanas plānojums.
12 Fotografēšanas procesu plānošana un organizācija. Fotografēšanas plānojums.
13 Darbs ar fotoainām, mērīšana un interpretēšana ( dešifrēšana), spektrālās analīzes tehnoloģijas. Ortofotokaršu izstrāde
14 Tālizpētes un fotogrammetrijas instrumenti un tehnoloģijas. Datu formēšana - pievienošana.
15 Aerotriangulācijas ( Fototriangulācijas) būtība, plānošana un realizācija. Praktisko darbu rezultātu noformēšana.
16 Tālizpēte, fotogrammetrija un Ģeogrāfiskās informācijas sitēmas. Praktisko darbu rezultātu noformēšana, prezentēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kontroldarbi: 2
2. Eksāmens – rakstisks un mutisks, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai eksāmena biļetei.
2.1. 5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai;
2.2. novērtējums 10 baļļu sistēmā.
3. Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
3.1. sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
3.2. sekmīgi izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi
3.3 Ne mazāks kā 60% nodarbību apmeklējums.

Pamatliteratūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. VZD. Rīga, 2003. 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetrie. Band I. Dummler/Bonn: Grundlagen und Standartverfahren, 1998. 450 S.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp.
4. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Ģeotelpiskās informācijas likums. 2010.g.
2. Ģeomātikas pamati. Rīgas Tehniskās universitātes mācību līdzeklis, 2006.g. 66 lpp.

3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.]. Pieejams: www.isprs.org
2. EuroSDR National Mapping and Cadastral Agencies with Research Institutes and Universities in Europe [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.]. Pieejams: www.eurosdr.net
3. žurnāls “Mērnieks ISSN : 1407-7124

Piezīmes

Studiji kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās "Zemes ierīcība un mērniecība" Nozares profesionālās specializācijas kursu daļā, pilna un nepilna laika studijās.