Kursa kods BūvZ4120

Kredītpunkti 2

Kartogrāfija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

BūvZ1041, Ģeodēzija

BūvZ3123, Zemes kadastrālā uzmērīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas un iemaņas kartogrāfijas nozarē. Studenti tiek iepazīstināti ar kartogrāfijas vēsturi un attīstību līdz mūsdienām, karšu matemātisko pamatojumu, sastādīšanas principiem, tehnoloģijām, metodiku un lietošanu. Laboratorijas darbos apgūst sākotnējās iemaņas dažādu mērogu un mērķu karšu un tām atbilstošu digitālo datu komplektu sastādīšanā un izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par kartogrāfiju, karšu sastādīšanas metodikām un to pielietojuma praksi;
• Prasmes orientēties analogo un elektronisko karšu lasīšanas un izmantošanas jautājumos, kā arī dažādu karšu sastādīšanā, prast lietot analogās un elektroniskās kartes kā arī prast izpildīt dažādu karšu sastādīšanas darbus;
• Kompetence racionāli izvērtēt kartes sastādīšanas metodiku izvēli atbilstoši projektējamās kartes lietošanas mērķiem un pārzināt to realizāciju praksē. Prast pildīt vienkāršus kartēšanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kartogrāfijas vēsture un tās saistība ar citām nozarēm. Praktiskais darbs - vietas apvidus skices zīmējums pēc atmiņas
2 Zemes elipsoīdi, koordinātu sistēmas. Praktiskais darbs - vietas topogrāfiskā plāna M 1:500 izstrāde digitālā formātā
3 Kartogrāfiskās projekcijas, mērogi, koordinātu tīkli. Praktiskais darbs - M 1:500 plāna transformācija uz M1:5000
4 Kartes lapu sadale, karšu nomenklatūra. Praktiskais darbs -M1:5000 plāna pārformēšana atbilstoši kartogrāfiskām prasībām
5 Karšu projektēšana. Karšu satura avoti. Praktiskais darbs - M1:5000 plāna transformācija uz kartes mērogu M1:10 000
6 Karšu saturs, pamatne, leģenda un noformēšana. Praktiskais darbs - M1:10 000 kartes transformācija uz mērogu M1:50 000
7 Kartogrāfiskās izteiksmes līdzekļi. Praktiskais darbs - M1:50 000, datu un attēla ģeneralizācija, kartes noformēšana
8 Objektu nosaukumu rakstības tipi. Praktiskais darbs -M1:50 000 digitālo datu komplekta veidošana atbilstoši ĢIS prasībām
9 Reljefa attēlošanas paņēmieni. Praktiskais darbs - M1:50 000 digitālo datu kārtošana atbilstoši ĢIS lietošanas prasībām
10 Karšu ģeneralizācija . Praktiskais darbs - karšu un to datu meklēšana internetā, uzdevumu veikšana ar interneta kartēm
11 Topogrāfiskās kartes, to struktūra, saturs. Praktiskais darbs - vietas izzīmēšana interneta vietnē „OpenStreetMap
12 Tematiskās un speciālās kartes. Ģeogrāfiskās kartes.Praktiskais darbs -internetā piejamo karšu pievienošana, savietošana
13 Kartes satura analīze. Praktiskais darbs - Dažādu izstrādāto karšu izdruku izstrāde, sagatavošana, pārbaudes
14 Digitālie kartogrāfiskie dati. Kursa darba izstrāde – noformēšanai
15 Digitālo Kartogrāfisko datu satura un kvalitātes analīze. Kursa darba aizstāvēšana
16 Kontroldarbs un ieskaite. Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jābūt sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, izpildītiem un nodotiem visiem laboratorijas darbiem. Zināšanu kontrole - ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. 109 79 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 2001. 203 lpp.
3. Štrauhmanis J. Teorētiskā kartogrāfija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2005. 44 lpp.
4. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Vanags V. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: Fotogrammetrija. Rīga: VZD, 2003. 275 lpp.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfijas praktikums. Mācību palīglīdzeklis. Rīga: RTU, 2004. 34 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/
2. Mernieks.lv. [tiešsaiste].. Pieejams:http://mernieks.lv/
3. Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”. [tiešsaiste]. Pieejams:http://www.kartes.lv/

Piezīmes

Studiji kurss paredzēts VBF profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" Nozares profesionālās specializācijas kursu daļā, pilna un nepilna laika studijās.