Kursa kods BūvZ4118

Kredītpunkti 2

Būvdarbu tehnoloģija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ilmārs Preikšs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2036, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3087, Būvmateriāli II

BūvZ3091, Būvmašīnas I

BūvZ3092, Būvmašīnas II

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4060, Būvdarbu procesi II

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti jautājumi sākot ar strādnieku darba organizēšanas formām, tehnoloģisko karšu izstrādi un darbietilpības aprēķiniem un beidzot ar būvdarbu kalendārplānu un ģenerālplānu izstrādi. Tiek apskatīta racionāla materiāli tehnisko resursu plānošana, optimāla ierīču un mehānismu izvēle galveno (vadošo) būvdarbu veikšanai, noliktavu saimniecība, pagaidu ēkas un ceļi, energoapgādes risinājumi, racionāls būvlaukuma iekārtojums. Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas par atbilstošas būvdarbu tehnoloģijas izvēli, kas pamatota ar racionālu būvtehnikas tehniski ekonomisko aprēķinu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un izpratne par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā, iegūtas nepieciešamās prasmes iztrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos, būs kompetences - spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Strādnieku darba organizācija būvniecībā, organizēšanas pamatformas, darbu vadīšana objektos.
2 Būvdarbu veikšanas projektēšana, tehnoloģiskās kartes izstrāde. Darbietilpības aprēķins. Racionālas brigādes noteikšana.
3 Transporta darbi būvdarbos. Pagaidu ceļi. Būvdarbi uz ūdens. Montāžas mehānismu izvēle un pamatojums.
4 Koka konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā.
5 Betona un dzelzsbetona darbi – konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Veidņi, turas, konstrukciju sat
6 Metāla konstrukciju pieņemšana, uzglabāšana un montāžas darbi.
7 Vienstāvu, daudzstāvu, karkasa un bez karkasa ēku montāžas tehnoloģija un organizēšana.
8 Būvmontāžas darbu īpatnības funkcionējošu ēku pārbūvē. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā).
9 Būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekti.
10 Darbu organizēšanas metodes - secīgā, paralēlā un plūsmas.
11 Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu izlietojuma grafiki - laika, strādnieku, transporta, materiālu.
12 Sagatavošanas perioda darbi. Tehnoloģisko komplektu formēšanas principi.
13 Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. Noliktavas, pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi.
14 Būvobjektu apgāde ar enerģijas resursiem – elektrība, siltais/aukstais ūdens, saspiests gaiss, dabasgāze.
15 Būvdarbu kvalitāte, kontrole un pieņemšana ekspluatācijā.
16 Mūsdienu tehnoloģijas būvdarbu kalendārplānu izstrādē un izpildes uzraudzībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi jāveic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas. Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. Building Construction Handbook. 10th edition. London; New York: Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., Greeno R. Advanced Construction Technology. 4th edition. Harlow, England, 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Технология и организация строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд.. испр. Минск: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Peurifoy R., Schexnayder C., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 8th edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 2006. 768 p. 3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. Rīga: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008 3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 06.05.2016.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF 2.līmeņa profesionālās augstakās izglītības studiju programmā "Būvniecība"