Kursa kods BūvZ4112

Kredītpunkti 1

Būvniecības ekonomika II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inita Vikse

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ4024, Būvniecības vadīšana un organizēšana II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar būvniecības ražošanas izmaksām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvuzņēmuma ražošanas izmaksām, to uzskaiti, pašizmaksu, peļņu, rentabilitāti, ar ražošanas procesu saistītajiem nodokļiem.
Prasmes: studenti izprot valstī pastāvošo nodokļu sistēmu.
Zināšanas un prasmes tiek novērtētas eksāmenā.
Studenti ir kompetenti jautājumos, kas saistīti ar būvuzņēmuma ražošanas izmaksu uzskaites pamatprincipiem

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas izmaksas. Būvdarbu pašizmaksa. Uzskaites organizēšana būvfirmās.
2 Būvfirmu pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļu novērtēšana. Jēdziens par pamatlīdzekļu nolietojumu. Amortizācijas aprēķināšana
3 Būvfirmu apgrozāmie līdzekļi. Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas rādītāji.
4 Materiālu uzskaite būvfirmā. Pievienotās vērtības nodoklis
5 Darba spēka tirgus, darba spēka vērtība.
6 Darba alga. Darba samaksas organizācija būvuzņēmumos.
7 Sociālais un iedzīvotāju ienākumu nodoklis
8 Būvuzņēmuma ienākumi, peļņa. Uzņēmuma ienākumu nodoklis. Rentabilitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt noliktam rakstiskam eksāmenam

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos eksāmenam

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa nobeigumā studenti kārto rakstisku eksāmenu par visu studiju kursu
Eksāmenā ir teorētiskie jautājumi un divi uzdevumi.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi un vismaz viens uzdevums atrisināts pareizi.

Pamatliteratūra

1. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2002. 63 lpp.
2. Kjells Gunnars Hofs. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 559 lpp.
3. Belindževa-Korkla O. Uzņēmējdarbība būvniecībā. Rīga, 1996. 202 lpp.

Papildliteratūra

1. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. Rīga: Kamene : LU Starpnozaru konsultāciju centrs "Ekonomists", 1994. 128 lpp.
2. Libermanis G. Peļņa kā uzņēmējdarbības motīvs. Rīga: Kamene, 1994. 135 lpp.
3. Bikse V. Ražošanas process. Rīga: Latvijas Universitāte, 1991. 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.em.gov.lv 2. www.csb.gov.lv 3.www.vid.gov.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika)