Kursa kods BūvZ4107

Kredītpunkti 2

Projektu un būvdarbu vadība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2001, Būvniecība I

HidZ3032, Hidrotehniskās būves

VadZ4022, Projektu vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar būvniecības procesu, tā būtību, shēmu; būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumā, būvniecības publisko apspriešanu; būvprojektēšanu un būvprojektiem, to stadijām, saskaņošanu un akceptēšanu; būvatļaujām, to izsniegšanas kārtību; būvdarbu organizēšanu un vadīšanu, būvju pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanas, organizēšanas un vadīšanas principiem būvobjektā. 1., 2. kontroldarbs
• Prasmes: izstrādāt būvizmaksu kalkulāciju- tāmi. Praktiskie darbi.
• Kompetence: spēja orientēties būvniecības projektu un būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas jautājumos, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju. Praktiskie darbi. 3.kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss un tā studijas. Būvniecības vieta un nozīme tautsaimniecībā Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī.
2. Būvniecības likumdošanas hierarhija. LR un Eiropas Savienības likumdošana būvniecības jomā
3. LR Likums "Būvniecības likums". Būvniecības process, tā shēma.
4. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi'. 1. kontroldarbs.
8. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi''
9. Būvniecības publiskā apspriešana. LR Likums “Publisko iepirkumu likums”. Būvizmaksas, to sastādīšana. Konkursu organizēšana par tiesībām būvēt.
10. Būvprojektēšanas sagatavošana. Būvniecības pieteikums. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.2. kontroldarbs.
11. Pasūtītājs, tā tiesības un pienākumi. Projektēšanas uzdevums.
12. Būvprojektēšana - būvprojekta izstrādāšana, atbildība par būvprojektu, būvprojektēšanas stadijas.
13 Skiču projekts, tehniskais projekts, būvprojekta saskaņošana, būvprojekta ekspertīze, būvprojekta accepts.
14. Būvdarbi. Būvatļauja. Būvdarbu organizēšana. Būvdarbu sagatavošana. Būvdarbu veikšanas dokumentācija.
15. Būvdarbu organizēšanas projekts. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. Būvdarbu apturēšana un pārtraukšana. Būvju pieņemšana ekspluatācijā. 3. Kontroldarbs.
16. Tests. Rezultātu apkopojums un izvērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā, ieskaitīti 3 kontroldarbi, referāts, prezentācija, praktiskie darbi, pārbaudes tests, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāts par likumdošanas jautājumiem.
2. Prezentācija par referāta tēmu.
3. Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par būvniecības likumdošanu, projektēšanas, būvniecības organizēšanas, plānošanas un vadīšanas jautājumiem, izpildot 3 kontroldarbus, praktiskos darbus un pārbaudes testu.

Pamatliteratūra

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 2. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572 3. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.10.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 4. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2019.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Papildliteratūra

1.Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. 2. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008. 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība": MK noteikumi Nr. 239 [tiešsaiste]. Pieņemts 03.05.2017. Stājas spēkā 27.05.2017. [Skatīts 21.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Vide un ūdenssaimniecība.