Kursa kods BūvZ4106

Kredītpunkti 2

Metāla konstrukcijas III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ4105, Metāla konstrukcijas I

Kursa anotācija

Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa elementu aprēķins apskatīts ievērojot kustīgās slodzes un dinamisko efektu ietekmi. Kursa projektā veikts spiesti liektas kolonnas, liellaiduma pārseguma kopnes u.c. elementu aprēķins un konstruēšana saskaņā ar 1. un 3.Eirokodeksu, izstrādāti tehniskā projekta atbilstošie rasējumi. Tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD, MathCAD un Lira programmas; apgūtās iemaņas būs labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tērauda karkasa veidošanu un projektēšanu; prasmes veikt tērauda karkasa un citu sarežģītu tērauda konstrukciju aprēķinus un konstruēšanu; kompetences definēt uzdevumu tērauda konstrukciju veidošanai, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Vērtēšana notiek patstāvīgo uzdevumu izpildes rezultātiem, kontroldarba rezultātiem un kursa projekta novērtējuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas ēkas karkasa raksturojums. Šķērsrāmja konstruktīvā un aprēķina shēma.
2 Slodžu (pastāvīgo, mainīgo) noteikšana un iekšējo spēku aprēķins rāmja elementos.
3 Saišu sistēmas un to projektēšana.
4 Ražošanas ēku ekscentriski slogoto kolonnu šķērsgriezuma noteikšana un pārbaudes.
5 Kolonnas bāzes aprēķins un konstruēšana. Enkurskrūvju aprēķins.
6 Celtņu ceļa sijas aprēķins un konstruēšana.
7 Liellaiduma pārsegumu raksturojums, to iedalījums atkarībā no statiskās shēmas un pielietojuma.
8 Plakanu šķērsrāmju rīģeļi-kopnes, mezglu slodžu noteikšana, stieņu dimensionēšana.
9 Metinātie savienojumi kopņu mezglos.
10 Kopņu montāžas savienojumu aprēķins un konstruēšana.
11 Kopturu uzdevums, aprēķins un konstruēšana.
12 Metāla konstrukciju rasējumu struktūra, būvgrafikas pamatprasības.
13 Kopsalikuma - montāžas stadijas (MK) darba rasējumi.
14 Izgatavošanas - detalizācijas stadijas (KMD) darba rasējumi.
15 Tehniskie norādījumi rasējumos, materiālu kopsavilkumi - specifikācijas.
16 Projekta prezentācija, aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Projekts tiek vērtēts ar atzīmi, ievērojot būtisko kļūdu daudzumu un diskusijas rezultātiem par projekta risinājuma jautājumiem

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts – Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa projekts. Projekta vadītājs kopā ar studentu sastāda projekta izstrādāšanas kalendāro plānu, vadoties pēc izejas datiem individuālajā uzdevumā. Projekta izpildes gaita tiek kontrolēta saskaņā ar minēto kalendāro plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Projekts var tikt vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja aprakstā un grafiskajā daļā sniegts uzdevumā paredzētais darba apjoms. Galīgo vērtējumu students saņem, ievērojot arī disciplīnu un izpratni par projekta risinājumiem, kā arī rasējumu kvalitāti.

Pamatliteratūra

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf .
Design of Steel Structures - 2nd Edition. Luís Simões da Silva, Rui Simões and Helena Gervásio, published by ECCS, - 2016, 511 p.

Papildliteratūra

Design of steel structures : Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings / Luís Simões da Silva, Rui Simões, Helena Gervásio, Graham Couchman. - U.K. edition. - [Brussels] : ECCS, 2014. - xxiii, 448 lpp. Kreilis, Jānis. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : LLU, 2017. - 102, lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367.
Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X.
Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”