Kursa kods BūvZ4105

Kredītpunkti 2

Metāla konstrukcijas I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2040, Būvmehānika I

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas par tērauda un alumīnija sakausējumu fizikāli mehāniskajām īpašībām un metāla konstrukciju aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 1. un 3.Eirokodeksu. Tajā iekļauti elementu un to savienojumu stiprības, noturības un stinguma aprēķina principi. Detalizēti tiek apskatīts sijas, centriski slogotas kolonnas un pārsegumu kopnes aprēķins un konstruēšana. Aprēķinos izmantotas BIM sistēmas programmas MS Excel, AutoCAD, MathCAD

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tērauda konstrukciju veidošanu un projektēšanu; prasmes veikt tērauda konstrukciju aprēķinus un konstruēšanu; kompetences definēt uzdevumu tērauda konstrukciju veidošanai, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Vērtēšana notiek pēc lekciju apmeklējuma, kontroldarbu rezultātiem un individuālā uzdevuma novērtējuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Metāla konstrukciju veidi, priekšrocības un trūkumi.
2 Tēraudi to raksturojums; iedalījums pēc ķīmiskā sastāva un mehāniskajām īpašībām. Tērauda sortiments.
3 Nestspējas un lietojamības robežstāvokļu aprēķina saturs un īpatnības.
4 Centriski un ekscentriski slogotu un liektu elementu robežstāvokļi un aprēķins.
5 Centriski un ekscentriski slogotu un liektu elementu robežstāvokļi un aprēķins.
6 Metināto šuvju konstruēšana un aprēķins.
7 Laboratorijas darbs: Metinātā savienojuma izveidošana un pārbaude.
8 Skrūvsavienojumi, to iedalījums. Skrūvsavienojumu aprēķins un konstruēšana.
9 Sijas un siju konstrukcijas.Siju režģa tipi. Siju sajūgumu veidi.
10 Velmētu siju šķērsgriezuma izvēle un pārbaudes.
11 Saliktas sijas šķērsgriezuma parametru noteikšana. Sijas stiprības, stinguma un noturības nodrošināšana.
12 Sijas metināto un skrūvsavienojumu aprēķins un konstruēšana.
13 Kolonnas uzbūve un šķērsgriezuma tipi. Pilnsienas un režģotas kolonnas stieņa aprēķins un konstruēšana.
14 Kolonnas augšgala un bāzes aprēķins un konstruēšana.
15 Tērauda kopņu iedalījums pēc pielietojuma, joslu apveida un režģa tipa. Kopņu aprēķins.

16 Kopņu mezglu konstruēšana un aprēķins.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti kontroldarbi un aizstāvēts ieskaites individuālais uzdevums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kontroldarbi par siju un kolonnu šķērsgriezumu noteikšanu un pārbaudēm, pieļaujamo slodžu un izlieču aprēķinu. Individuālā uzdevuma “Siju režģa pārsegums” izstrāde un aizstāvēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs kontroldarbu vērtējums, kompetenta saruna par individuālo (ieskaites) uzdevumu.

Pamatliteratūra

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
2. Brauns J. Tērauda un tēraudbetona konstrukcijas. Eirokodeksi EC3 un EC4 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2004. 85 lpp.
3. LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Pieejams arī: https://www.lvs.lv/lv/std4www/LVS%20EN%201993-1-1_%20AC_2009_P.pdf
4. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 415 lpp.

5. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures. 2nd Edition. Brisels: published by ECCS, 2016. 511 p.

Papildliteratūra

1. Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of steel structures: Eurocode 3: design of steel structures. Part 1-1, General rules and rules for buildings. [Brussels] : ECCS, 2014. 448 p.

2. Kreilis J. Savienojumi tērauda konstrukcijās : palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X. 2. Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367. 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296. AISC Engineering Journal. ISSN 0013-8029.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”