Kurs-Code BūvZ4099

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)15.05.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Vorkenntnisse

BūvZ2047,

BūvZ3111,

BūvZ4098,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. Pieejama http://www.twirpx.com/file/73289/ 4. Fjodorova S.Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.grozījumiem. [Skatīts 17.01.2015.]. Pieejams: :http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2015.]. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Par Būvniecības nacionālo programmu: MK rīkojums Nr.478 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 30.08.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65990&from=off

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008