Код курса BūvZ4099

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса15.05.2014

Разработчик курса

author

Sandra Gusta

Предварительные знания

BūvZ2047,

BūvZ3111,

BūvZ4098,

Учебная литературa

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp.
2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006.
3. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. Pieejama http://www.twirpx.com/file/73289/ 4. Fjodorova S.Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014.grozījumiem. [Skatīts 17.01.2015.]. Pieejams: :http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2015.]. Pieejams:http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Par Būvniecības nacionālo programmu: MK rīkojums Nr.478 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 30.08.2002. ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=65990&from=off

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008