Kursa kods BūvZ4090

Kredītpunkti 1

Būvniecības vadīšana un organizēšana IV

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums30.08.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4022, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, BIM standartu, BIM rokasgrāmatu, BIM pārvaldību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj nosaukt, izskaidrot un pielietot likumdošanas aktus būvniecības jomā, būvniecības normatīvos aktus, tai skaitā BIM, būvniecības darbu procesus, tehnoloģijas, ir izpratne par būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. - 1. Kontroldarbs.
• Prasmes: spēj izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projekta sadaļas (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos, ir izpratne par BIM atbalstošajām programmām. Praktiskie darbi.
• Kompetence: spēj izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēj ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēj uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. 2. Kontroldarbs. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss un tā studijas. BIM pielietošana būvniecībā.
2. BIM speciālistam nepieciešamās koordinācijas prasmes, digitālais modelis, kopīgs komandas darbs.
3. Dizaina prasmes, kas nepieciešamas BIM speciālistam – paraugdokumentācija, iepriekšēja modelēšana.
4. Inženierzinātnes – 2E Savstarpēja izmantojamība, MEP / Struktūras sadarbspēja.
5. BIM eksperta nepieciešamā kompetence informācijas pārvaldībā un objektu izstrādē. Organizācijas kompetence. 1. Kontroldarbs.
6. BIM vadība digitālajā laikmetā.
7. BIM projekta izpildes plāns. BIM protokoli un organizācijas standarti.
8. Sadarbības prakse. Kvalitātes kontroles modelēšana. IBIM pārvaldības stratēģijas.
9. BIM īstenošana. BIM pārvaldnieka loma. BIM ieviešanas plāns.
10. Īstenošanas stratēģijas. Organizācijas analīze. Vides plānošana. Komandas veidošana.
11. Ilgtspējība un teritorijas renovācija, ECO efektivitāte. Plāns renovācijai.
12. Iekārtas vadība. Apsaimniekošanas pamati. Rīki. Apsaimniekotāja darbība. Pakalpojumu apjoms. Atbalsta darbība. BIM pārvaldnieka loma FM vadībā.
13. Funkcionālā programma un BIM inventārs.
14. Ēkas ekspluatācija BIM.
15. Rūpniecības produkti.
16. Kursa nobeigums. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem. Jāizstrādā praktiskie darbi. Jābūt nokārtotai ieskaitei par programmas jautājumiem. Studentam regulāri jāseko līdzi izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanā būvniecības jomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par studiju kursa vielu (apjoms vismaz 10 slaidi). Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, prezentācijas un praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu atzīmēm, prezentāciju atzīmēm un ieskaites jautājumu vai testa vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata [tiešsaiste]. Versija 1.1 Pieejams: http://www.buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.1-BIM.pdf 2. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata [tiešsaiste]. Versija 1.0. Pieejams: http://www.buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.0-BIM.pdf 3. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. 4. Fjodorova S. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 5. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572 2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas Arhitektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”