Kursa kods BūvZ4085

Kredītpunkti 2

Akustika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti gūst zināšanas par tehnisko akustiku un būvakustiku,trokšņa izplatības prognozēšanu ēkās un apbūvē. Studentiem jāapgūst iekārtu, konstrukciju un apdares akustiskās izvēles un aprēķina pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par skaņas procesiem dažādās vidēs; prasmes par būvakustiskajiem aprēķiniem, telpu akustikā, skaņu izolācijā un vides akustikā, ievērot un lietot akustiku reglamentējošos dokumentus, lietot akustikas terminoloģiju; kompetence akustisko mērījumu pamatos un akustisko problēmu datorsimulācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvakustikas vēsture. Skaņa, to raksturojošie fizikālie lielumi.
2 Terminoloģija, skaņas izplatīšanās raksturojošie parametri un mērvienības.
3 Viļņu veidi, skaņas un vibrāciju izplatīšanās dažādās vielās un vidē.
4 Viļņu vienādojumu galvenie elementi un to praktiskie atrisinājumi - sfēriski, cilindriski, plakani viļņi.
5 Skaņas avotu veidi, to skaņas standartizētie parametri (skaņas jauda, spektrs, virziendarbība, laika funkcija).
6 Skaņas subjektīvā uztvere, cilvēka auss jūtības frekvenču raksturlīkne. Standartizētās A, C, D izsvarojumi.
7 Rezonanse, interference un difrakcija .
8 Vibrācija.Tās ietekme, novērtēšana un izolēšana.
9 Akustiskās enerģijas pārveides tās mijiedarbībā ar materiālu šķērsli.
10 Telpu akustika, parametri, to noteikšana. Reverberācija, skaņas telpiskums, artikulācija.
11 Telpu akustiskā projektēšana, datormodelēšana, aprēķini un mērījumi.
12 Konstrukciju skaņu izolācija skaņai gaisā, triecientroksnim, struktūrtroksnim. LBN 016-15.
13 Iekārtu trokšņa ģenerācijas mehānismi. Mehāniskie, hidro un aerodinamiskie trokšņi.
14 Iekārtu prettrokšņa risinājumi, to projektēšanas principi un iespējas.
15 Apbūves akustika. Skaņas īpatnības apbūvē, trokšņa kartes.
16 Pilsētbūvnieciskie prettrokšņa pasākumi, to projektēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāprot sekmīgi atbildēt uz apskatīto tēmu jautājumiem, jānokārto ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Zabrauskis A. 2007, Būvakustika.Teorija un realitāte.(10.izdevums), Pieejams: www.akustika.lv. 90 lpp.
2. Tomariņš K. Elektroakustika. Lekciju piezīmes. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3. MK noteikumi Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 “Būvakustika” [tiešsaiste]. Pieņemts: 29.04.2004. [stājas spēkā 01.07.2004.; zaudējis spēku 01.09.2011.] [Skatīts 10.02.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=88743
3. MK noteikumi Nr.499 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-11 "Būvakustika"" [tiešsaiste]. ("LV", 102 (4500), 05.07.2011.) [stājas spēkā 01.09.2011.] [Skatīts 10.02.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232562

Papildliteratūra

1. Meriam J.L., Kraige L.G. 2007 Engineering Mechanics Dynamics. Virginia Polytechnic Institute, Hoboken: Wiley, 2007. 142 p.
2. Architectural Acoustics: Principles and Practice , 2nd Edition by Joseph A. Wilkes (Editor), William J. Cavanaugh (Editor), Gregory C. Tocci (Editor) Hardcover, November 2009 352 p ISBN: 9780470190524

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Acustica united with Acustica, published together with the European Acoustics Association (EAA) Published by Hirzel Verlag. ISSN: 1610-1928

Piezīmes

Izvēles kurss VBF Būvniecības, Ainavu arhitektūras un plānošanas, Vides un ūdensaimniecības; TF lauksaimniecības inženierzinātnes un MF kokapstrādes studiju programmas.