Kursa kods BūvZ4084

Kredītpunkti 2

Kvalitātes novērtēšana būvniecībā

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kvalitāte kā tehniska un ekonomiska kategorija. ES un Latvijas likumdošana par preču un pakalpojumu drošumu. Drošuma un kvalitātes normēšana. Atbilstības novērtēšanas principi, sistēmas un institūcijas. Jaunā un globālā pieeja. Standartizācijas pamatprincipi. Eiropas Būvizstrādājumu direktīva un tās adaptācija Latvijā. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana. Nacionālā kvalitātes programma.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa studiju noslēgumā:
jābūt zināšanām par kvalitātes sistēmām, atbilstības novērtēšanas sistēmām, kā arī par būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes (drošuma) kontroles normatīviem un kvalitātes kontroles iespējām;
jāprot strādāt ar normatīvo dokumentu datu bāzēm un piemērot FIDIC līguma noteikumus;
jābūt kompetentiem piemērot Latvijas nacionālos un Eiropas standartus un spriest par būvizstrādājumu atbilstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitāte kā tehniska un ekonomiska kategorija. Kvalitātes sistēmas
2 ES normatīvo aktu sistēma. Eiropas standartizācijas sistēma. Globālā pieeja. Jaunās pieejas direktīvas
3 Eiropas Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEK un Ēku energoefektivitātes direktīva 2002/91/EK.
4 Standarti kā tehniskie normatīvi. Latvijas Nacionālā standartizācijas sistēma. Latvijas Būvnormatīvu sistēma
5 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana
6 Atbilstības novērtēšanas institūcijas. Atbilstības novērtējumu savstarpējā atzīšana ES ietvaros
7 Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā programma. Kvalitātes vadības sistēmas
8 ISO 9000 sērijas standarti. Būvuzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas
9 Uzņēmuma kvalitātes rokasgrāmata
10 Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana
11 Personāla atbilstības novērtēšana
12 FIDIC būvniecības līguma noteikumi
13 Būvuzraudzība un būvkontrole
14 Ieskaites darbu uzdevumu apspriešana
15 Būvdarbu kvalitētes tehnoloģiskā kontrole
16 Ieskaites darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, jāsagatavo referāts par kvalitātes nodrošināšanas problēmām un to risināšanas iespējām jomā, kas saistīta ar maģistra darbu, vai arī jāizpilda rakstisks kontroldarbs

Pamatliteratūra

1. Standartizācija, Rīga: BO VSIA "Latvijas Standarts", 2001., 58 lpp.
2. Druķis P. Jaunā un globālā pieeja, Rīga: Personāla sertifikācijas inst., [2003.], 86.lpp.
3. Matīss I., Atbilstības novērtēšana un standartizācija, Rīga: BO VSIA "Latvijas Standarts", 2004, www.lvs.lv.
4. EU Law for the Construction industry, Oxford, Blackwell Science Ltd, 1998.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga : Lilita, 2007- ISSN 1691-4058.
2. Latvijas Kvalitātes asociācijas. [tiešsaiste]. [Skatīts 17.06.2011.]. Pieejams: http://www.lka.lv/
3. Latvijas Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra Standartizācijas birojs. [tiešsaiste]. [Skatīts 17.06.2011.]. Pieejams: https://www.lvs.lv/

Piezīmes

Izvēles kurss VBF maģistra studiju programma "Būvzinātne": "Hidroinženierzinātne"; "Vides inženierzinātne".