Kursa kods BūvZ4071

Kredītpunkti 1

Būvdarbu procesi II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

Kursa anotācija

Sniedz zināšanas par galvenajiem būvdarbu veidiem - betonēšanas darbiem, izolācijas darbiem, jumiķu darbiem, apdares darbiem: apmetēju, stiklinieku, flīzētāju, tapsētāju un krāsotāju darbiem, kā arī grīdu ieklāšanas paņēmieniem. Lekcijās uzsvars tiek likts uz jaunākiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, kuri mācību literatūrā mazāk apskatīti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: jābūt zināšanām par būvdarbu veikšanas paņēmieniem, to organizēšanas un vadīšanas nosacījumiem, būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas pamatprincipiem. Zināšanas tiek vērtētas ar ieskaiti. • Prasmes: Jāprot izvēlēties būvniecības situācijai atbilstošus būvdarbu veikšanas paņēmienus un sagatavot būvdarbu veikšanas tehnoloģisko dokumentāciju. Prasmes tiek vērtētas ar ieskaiti. • Kompetence: Būt kompetentiem izvēlēties veicamiem darbiem atbilstošus mehanizācijas līdzekļus. Kompetence tiek ar ieskaiti

Kursa saturs(kalendārs)

1.Betonēšanas dabu komplekss - darbu sastāvs. Ieveidņu darbi. Stiegrošanas darbi. 2. Betona maisījuma sagatavošana. Betona masas transports. Konstrukciju betonēšana. 3. Betonēšanas darbu veikšana ziemā. Saspriegto dzelzsbetona konstrukciju veidošana. 4. Zemūdens betonēšanas paņēmieni. Betonēšanas darbu kvalitātes kontrole 5. Izolēšanas darbi - hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana 6. Siltumizolācijas un skaņas izolācijas ierīkošana 7. Konstrukciju pretkorozijas aizsardzība. Konstrukciju hermetizēšana 8. Jumiķu darbu veikšana. Jumtu iesegšana ar bitumenoziem materiāliem 9. Jumiķu darbi, jumtu iesegšana ar gabalmateriāliem 10. Jumiķu darbi, jumtu iesegšana ar tradicionāliem materiāliem 11. Drošības tehnikas prasības jumiķu darbos. Jumiķu darbu kvalitātes kontrole 12 Apdares darbi – drošības tehnikas prasības apdares darbos. Stiklinieku darbi 13 Apdares darbi - flīzētāju un tapsētāju darbi 14 Apmetēju darbi 15 Krāsotāju darbi. Apdares darbu kvalitātes kontrole. 16 Grīdu ierīkošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1,0 kredītpunktu iegūšanai sekmīgijānokārto ieskaite

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas studējot tehnisko literatūru un gatavojoties ieskaitei

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma pamatā ir mutiskās ieskaites rezultāts

Pamatliteratūra

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 2. Noviks J. Būvdarbi III. Betonēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2001. 3. Noviks J. Būvdarbi IV. Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņu izolācijas darbi. Rīga: „Isave”, 2002. 4. Noviks J. Būvdarbi V. Apmetēju darbi. Apšūšanas darbi. Flīzēšanas darbi. Rīga: „Isave”, 2003. 5. Noviks J. Būvdarbi VI. Krāsotāju darbi. Tapsētāju darbi. Rīga: „Isave”, 2004. 6. Noviks J. Būvdarbi VII. Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.

Papildliteratūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 2. Изотов В.С., Сабитов Л.С., Мухаметрахимов Р.Х. Основы технологии строительных процессов. Учебное пособие. Казань: изд. Казанского госуд. Архитектурно-строительного института, 2013.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls „Būvinženieris”;
Žurnāls „Latvijas Būvniecība”.

Piezīmes

Obligāts Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Būvniecība” un otrā līmeņa Profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība”