Kursa kods BūvZ4035

Kredītpunkti 1

Koka un plastmasu konstrukcijas II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvkonstrukcijas1688Būvkonstrukciju katedra

Papildliteratūra

1. G. Werner, K. Zimmer. HOLZBAU. TEIL 1: Grundlagen nach DIN und Eurocode. - 1995. – Berlin: Springer, 1995.- S. 340.
2. G. Werner, K. Zimmer. HOLZBAU. TEIL 2: Dach- und Hallen- tragwerke nach DIN und Eurocode. – Berlin: Springer, 1995.- S. 397
3. HOLZBAU-TASCHENBUCH/ Herausgegeben von R. v. Halasz, C. Schneer. BAND 1: Grundlagen, Entwurf, Bemessung und Konstruktionen: 9. Auflage.- Berlin: Ernst & Sohn Verlag
4. Schulze H. Holzbau: Wände, Decken, Dächer; Konstruktion, Bauphysik, Holzschutz/- 2., durchges. Aufl.- Stuttgart; Leipzig; Teubner, 1998.- S.408

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bauen mit Holz
2. Timber Framings
3. Praktiskā Būvniecība

Piezīmes

Būvzinātnes bakalaura un būvniecības profesionālās (ar integrētu bakalaura standartu) studiju programmas A daļā 7. semestrī. Priekšmetu var studēt arī krievu un angļu valodā.

Kursa anotācija

Mērķis: apgūt pamatzināšanas un iemaņas par koka pārseguma konstrukciju aprēķiniem un konstruēšanu: siju tipa (sijas, kopnes) un balstbīdes konstrukcijas (divlocīklu un trīslocīklu arkas un rāmji), ietverot konstrukciju drošuma un ilggadības problēmu risinājumus un konstrukcijas veida izvēli un ekonomisko novērtējumu un salīdzinājumu.

Kursa plāns

1 Ēkas šķērsrāmja ģeometriskā nemainība. Plakanās nesošās konstrukcijas. Aprēķina shēmas izvēle.
2 Slodžu noteikšana. Iekšējo spēku noteikšana slodžu kombinācijās.
3 Līmētās pārseguma sijas, taisnstūra un dubult-T veida šķērsgriezuma.
4 Saliktās sijas ar padevīgām saitēm (saliktās, naglotās ar krustenisku dēļu sieniņu).
5 Siju tipa pārseguma kopnes. Kopņu veidi. Kopņu projektēšanas vispārīgie principi.
6 Dēļu kopnes ar naglojumiem, skrūvsavienojumiem vai zobotiem pretbīdņiem mezglos.
7 Kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos.
8 Brusu kopnes. Poligonālās un segmenttipa kopnes.
9 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotie koka rāmji.
10 Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotās koka arkas.
11 Rāmju un arku mezglu aprēķins un konstruēšana.
12 Plaknisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana. Saišu sistēmas projektēšana.
13 Pārskats par telpiskām koka konstrukcijām (velves, čaulas, kupoli, krokas)
14 Speciālas nozīmes koka konstrukcijas. Pneimatiskās konstrukcijas.
15 Variantu projektēšana un salīdzināšana. Koka konstrukciju attīstības perspektīvas.
16 Koka konstrukciju ekspluatācija, remonts un pastiprināšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. J.Ulpe, L.Kupče. Koka un plastmasu konstrukcijas.- R.: Zvaigzne, 1992.- 304 lpp.
2. W.MĻnck. Holzbau: Bemessung und Konstruktion unter Beachtung von Eurocode 5.- 14 Aufl. - Berlin: Verlag fŅr Bauwesen, 2000.- S. 368
3. Timber Engineering. Editors: S. Thelandersson, H J. Larsen. John Wiley & Sons Ltd, 2003
4. .Ozola L. Koka konstrukciju projektēšana. I, II daļa. (EUROCODE 1, EUROCODE 5).- Jelgava, LLU, 2001, 2002