Kursa kods BūvZ4024

Kredītpunkti 2

Būvniecības vadīšana un organizēšana II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmateriāli un būvtehnoloģija32161601/03/2016Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3114, Būvdarbu procesi I

BūvZ4022, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572 2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929. 3. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. 3. Latvijas arhitektūra: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" .

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ES un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu būvniecības jomā, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, komercdarbību būvniecības jomā, būvniecības dalībniekiem un viņu savstarpējām attiecībām, būvniecības saskaņošanas procesu, būvprojektēšanas posmiem, saskaņošanu, ekspertīzi, apstiprināšanu, darbu ar projektu būvuzņēmumu, būvuzņēmēja tiesībām un pienākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj nosaukt, izskaidrot un pielietot likumdošanas aktus būvniecības jomā, būvniecības normatīvos aktus; būvniecības darbu procesus, tehnoloģijas, ir izpratne par būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. - 1. Kontroldarbs • Prasmes: spēj izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projekta sadaļas (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos, Praktiskie darbi, 2.un 3.kontroldarbi. • Kompetence: spēj izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēj ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēj uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju. Eksāmens.

Kursa plāns

1. Studiju kurss un tā studijas. Inženierizpēte, apsekošana. 2. Būvprojektu saturs, stadijas. projektēšanas secība. 3. Būvprojektu saskaņošana, ekspertīzes un apstiprināšana. Būvprojektēšanas firmas, to specializācija un sadarbība. 4. Darbs ar projektu būvuzņēmumā (inženiersagatavošanās). 5. Būvuzņēmēja (būvuzņēmuma) tiesības, pienākumi un atbildība. 1. Kontroldarbs. 6. Būvprojektu pieņemšanas un pārbaudes vispārējie principi un metodes. 7. Būves inženiersagatavošana. Būvdarbu juridiskā uzsākšana. 8. Būvdarbu pārraudzība un dokumentēšana. Būvdarbu žurnāli, to aizpildīšana. 9. Slēpto (segto) un citu īpaši kontrolējamo darbu pieņemšanas dokumentēšana. 2. Kontroldarbs. 10. Būvuzraudzība un autoruzraudzība. Materiālu izlietojuma dokumentēšana. 11. Būvju pieņemšana (nodošana ) ekspluatācijā. Spēkā esošās vispārējās prasības un kārtība būvju pieņemšanā. 12. Individuālo (vienģimenes) māju un zemnieku saimniecības būvju pieņemšanas kārtība. 13. Speciālu būvju pieņemšana. 14. Inženierkomunikāciju izbūve un kontrolēšana. Darba aizsardzības kontrole. 15. Būvkonkursu rīkošana. FIDIC līgumu nosacījumi. 3. Kontroldarbs. 16. Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jābūt uzrakstītiem trijiem kontroldarbiem. Jāizstrādā praktiskie darbi. Jābūt iesniegtam un aizstāvētam kursa projektam saskaņā ar studiju programmu 2 KP apjomā, nokārtotam eksāmenam par programmas jautājumiem. Studentam regulāri jāseko līdzi izmaiņām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanā būvniecības jomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par mācību ekskursijā redzēto
(apjoms vismaz 10 slaidi). Praktiskie darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, prezentācijas un praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu atzīmēm, prezentāciju atzīmēm un eksāmena jautājumu vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga:Dienas bizness, 2006. 3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с. 4. Fjodorova S. Darba kvalitāte būvniecībā un būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā. Rīga: RTU, 2008.