Kursa kods BūvZ3133

Kredītpunkti 2

Būvmehānika IV

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmehānika32161621/03/2018Būvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Bruno Ķirulis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

BūvZ2054, Būvmehānika I

BūvZ4125, Būvmehānika III

Fizi2006, Fizika II

Fizi2007, Fizika I

Mate1023, Matemātika I

Papildliteratūra

1. Hulse R., Cain J.A. Structural mechanics: worked examples. R. Hulse, J.A. Cain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Ir LLU FB 1 eks. 2. Stavridis L. T. Structural systems: behaviour and design. L.T. Stavridis. London: Thomas Telford, 2010. 2 sēj. 3. McKenzie, William M. C. Examples in structural analysis/ William M.C. McKenzie.- 2nd edition. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2017., 819 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvmehānika - palīglīdzeklis studentiem [tiešsaiste], [skatīts 10.04.2018.]. Pieejams: www.llu.lv/buvmehanika
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Būvniecība” (G0323)

Kursa anotācija

Tiek apgūti statiski nenoteicamu stieņu sistēmu (siju, rāmju, kopņu) konstruēšanas nosacījumi, konstrukcijas aprēķina shēmas definēšana un statiskā aprēķina un analīzes metodes, tiek noteikti iekšējie spēki sistēmas elementos un šķēlumos, kā arī konstrukcijas punktu pārvietojumi dažādu ārējo faktoru (slodzes, temperatūras izmaiņas) ietekmē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpratne par būtiskām atšķirībām starp statiski noteicamām un statiski nenoteicamām sistēmām. Prasme statiski nenoteicamu sistēmu analīzei pielietot spēku metodi. 1. kontroldarbs, 1. mājas darbs.
Prasme statiski nenoteicamu sistēmu analīzei pielietot pārvietojumu metodi. 2. kontroldarbs, 2. mājas darbs.

Kursa plāns

1. Statiski noteicamas un nenoteicamas sistēmas, to salīdzinājums, statiskās nenoteicamības pakāpe
2. Spēku metodes kanonisko vienādojumu sistēma
3. Spēku metodes nezināmie, kanonisko vienādojumu sistēmas koeficienti un pamatsistēma.
4. Pamatsistēmu izvēles principi, simetrisku pamatsistēmu izmantošana
5. Statiski nenoteicami rāmji. To aprēķins ar spēku metodi.
6. Šķērsspēka epīru konstruēšana, izmantojot lieces momenta epīras.
7. Piepūļu epīru statiskā un kinemātiskā pārbaudes.
8. Statiski nenoteicamu kopņu analīze ar spēku metodi.
9. Statiski nenoteicami loki, to veidi un aprēķins ar spēku metodi.
10. Temperatūras izmaiņām un balstu pārvietojumiem pakļautu konstrukciju aprēķins ar spēku metodi.
11. Pārvietojumu metodes nezināmie, kanonisko vienādojumu sistēmas koeficienti un pamatsistēma.
12. Pārvietojumu un spēku metožu efektivitātes salīdzinājums dažādu konstrukciju aprēķinos.
13. Aprēķina shēmas simetrijas izmantošana statiski nenoteicamu sistēmu analīzē.
14. Statiski nenoteicamu sistēmu analīze izmantojot kombinētās un tuvinātās metodes.
15. Konstrukciju analīzes ESM algoritmi.
16. Uz Galīgo Elementu Metodes algoritmu balstītas konstrukciju analīzes ESM programmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Klātienē ir jābūt uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, izpildītiem un aizstāvētiem 2 mājas darbiem, un neskaidrību gadījumā studentam ir sjāpēj auditorijā klātienē koriģēt un teorētiski nopamatot savu aprēķinu rezultātus. Kursa beigās ir jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. kontroldarbs, 1. mājasdarbs – statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar spēku metodi.
2. kontroldarbs, 2. mājasdarbs – statiski nenoteicama rāmja aprēķins ar pārvietojumu metodi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi par kontroldarbu, ja vismaz 50% no aprēķina pozīcijām ir pareizi.
Mājas darbu novērtē pēc diviem kritērijiem: 1) rezultātu korektums;
2) spēja diskutēt par aprēķina procesu un rezultātiem.

Pamatliteratūra

Bulavs F., Radiņš I. Būvmehānikas ievadkurss. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 250 lpp.
2. Melderis I., Teters G. Būvmehānika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1977. 560 lpp.
3. Siliņš L. Būvstatika: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1976. 232 lpp.