Kursa kods BūvZ3130

Kredītpunkti 1

Ceļi un tilti III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3107, Ceļi un tilti I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar autoceļu zemes klātnes un segas konstrukciju, ūdens novadīšanas sistēmu un autoceļu aprīkojumu, tiltiem un caurtekām, kā arī autoceļu būvniecību un uzturēšanu. Datorprogrammas GEO5 pielietojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par autoceļu un tiltu konstrukciju, pielietojamiem materiāliem, būvniecību un uzturēšanu.
Prasmes: spēja orientēties autoceļu atsevišķu konstrukciju pielietojumā un aprēķina principos.
Kompetence: spēj orientēties autoceļu tehniskajos projektos, autoceļu būvniecības un uzturēšanas jomās.
Eksāmens (rakstisks un mutisks).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autoceļu mezgli (krustojumi un šķērsojumi). 2. Ceļa zemes klātne. Grunšu īpašības. Zemes klātnes ūdens - siltuma režīms. 3. Zemes klātnes nogāžu noturība. Zemes klātnes nogāžu stiegrošana. 4. Zemes klātnes deformāciju veidi un noturība uz vājām pamatnēm. 5. Ūdens novadīšana no ceļa. Ceļa grāvji. Drenāža. 6. Autoceļu segas. Segu klasifikācija un konstrukcija. 7. Autoceļu aprīkojums. 8. Auto stāvlaukumi. Kontroldarbs. 9. Mākslīgās būves apvidus šķēršļu pārvarēšanai; klasifikācija. 10. Tiltu galvenie parametri un konstrukcijas. 11. Tiltu pamati 12. Caurtekas un to konstrukcijas. 13. Autoceļu būvniecība. 14. Rūpniecisko blakusproduktu pielietošana ceļu būvniecībā. 15. Autoceļu uzturēšana. 16. Autoceļu ietekme uz apkārtējo vidi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīts kontroldarbs un nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas par teorētisko vielu.
Gatavošanās kontroldarbam un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarba kvalitatīvais vērtējums.
Zināšanu un prasmju vērtējums eksāmenā.

Pamatliteratūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga; 2006. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf. 2. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. 680 p. 3. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва: Агропромиздат, 1984. 446 c. 4. Zariņš A., Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Metodisks materiāls. Rīga, 2007. 119 lpp.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava; 2014. 121 lpp. [skatīts 06.04.2018.] Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/raksts/2017-04-04/dreska-a-meza-autoceli. 2. Middleton C. Bridge monitoring: a practical guide/ C.R. Middleton, P.R.A. Fidler, P.J. Vardanega. London: ICE Publishing, [2016]. 120 p. 3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase. 2. LVS 190-2:2007/A2:2013 LV. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 3. LVS 190-3:2012 LV Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli. 4. LVS 190-5: 2011. Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne.

Piezīmes

Obligāts kurss Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".