Kursa kods BūvZ3129

Kredītpunkti 2

Ceļi un laukumi II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits74

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2053, Grunšu mehānika

Fizi2003, Fizika

LauZ2020, Ģeoloģija un augsnes zinātne I

VidZ3039, Meliorācija II

Kursa anotācija

Kursa projektā tiek apgūtas iemaņas ceļu tehniskā projekta izstrādāšanā saskaņā ar Latvijas Valsts standartiem (LVS). Tiek projektēts ceļu trases plāns, garenprofils un raksturīgie ceļu šķērsprofili. Kursa projekta grafiskās daļas izstrādei tiek izmantota programma AutoCAD.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā students iegūst: • Zināšanas: par autoceļiem, to tehniskajām projektēšanas prasībām un ceļu būvniecībai pielietojamiem materiāliem – kursa projekta aizstāvēšana. • Prasmes: veikt autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties videi draudzīgus būvmateriālus un apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves - kursa projekta aizstāvēšana. • Kompetence: spēja analizēt ceļu un laukumu tehniskos projektus – to iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi - kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ceļa novietnes rajona dabas apstākļu raksturojums.
2. Autoceļa kategorijas noteikšana.
3. Ceļa trases plāna galveno elementu aplēse.
4. Ceļa garenslīpuma un vertikālo līkņu aplēse.
5. Ceļa klātnes parametru noteikšana.
6. Ceļa trases plāna varianti un pieņemtā varianta atbalstpunktu izvēle.
7. Trases atbalstpunktu koordinātu aprēķins.
8. Trases plāna līknes elementu aplēse.
9. Garenprofila sastādīšana.
10. Garenprofila galveno elementu noteikšana.
11. Ceļa šķērsprofilu projektēšana.
12. Ceļa segas konstrukcijas izvēle un projektēšana.
13. Trases galveno tehnisko rādītāju un garenprofila projekta datu apkopojums.
14. Kursa projekta grafiskās daļas noformēšana.
15. Kursa projekta paskaidrojuma raksta noformēšana.
16. Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, noformēts un sekmīgi aizstāvēts autoceļa posma projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā autoceļa posma projektu saskaņā ar kursa projekta individuālo uzdevumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts tiek vērtēts ar atzīmi, ja students ir patstāvīgi izstrādājis kursa projektu saskaņā ar izsniegto individuālo uzdevumu, un ir spējīgs apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Pamatliteratūra

1. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp. 2. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. 117 lpp. 3. Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 120 lpp. 4. Wright Paul H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, 1996. 680 p.

Papildliteratūra

1. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp. 2. Lūsis J., Slēde E., Mengots J. Autoceļi. Rīga: Liesma, 1972. 375 lpp. 3. Mannering F.L. Principles of highway and traffic analysis. F.L. Mannering, W.P. Kilareski. 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1998. 340 p. 4. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва, Агропромиздат, 1986. 446 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1 Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase 2. LVS 190-2 Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili 3. LVS 190-3 Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli 4. LVS 190-5 Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”