Kursa kods BūvZ3128

Kredītpunkti 1

Ceļi un laukumi I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Gints Mauševics

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2053, Grunšu mehānika

Fizi2003, Fizika

LauZ2020, Ģeoloģija un augsnes zinātne I

VidZ3039, Meliorācija II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz vispārīgas ziņas par autoceļiem un laukumiem, kā arī to būvniecību, ekspluatāciju un ietekmi uz apkārtējo vidi. Kurss ietver autoceļu un laukumu projektēšanas teorētiskos jautājumus. Kursā tiek apskatīti arī autoceļu inženieraprīkojumu un mākslīgo būvju veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā students iegūst:
• Zināšanas: par autoceļiem un laukumiem, to tehniskajām projektēšanas prasībām; ceļu un laukumu būvniecībai pielietojamiem materiāliem; ceļu inženierbūvēm - lekciju apmeklējums, kontroldarbi.
• Prasmes: veikt autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties videi draudzīgus būvmateriālus un apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves - kursa projekts (BūvZ3129 – Ceļi un laukumi II).
• Kompetence: spēja analizēt ceļu un laukumu tehniskos projektus – to iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi – tests-saruna par kursa projekta izstrādi (BūvZ3129 – Ceļi un laukumi II).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autoceļu vispārīgs raksturojums. Ceļu klasifikācija.
2. Automobiļu kustība ceļā. Riteņu saiste ar ceļa segu. Kustības pretestības. Automobiļa bremzēšanas ceļa garums.
3. Ceļa šķērsprofili, tā elementi. Normālprofili. Ceļa klātne, tās raksturīgie parametri.
4. Ceļa izveidojums plānā. Galvenie trasēšanas noteikumi. Ceļa trases plāna elementi. Redzamības attālums, plāna un pārejas līknes.
5. Ceļa virāžas. Brauktuves paplašinājums līknēs.
6. Ceļa garenprofils. Garenprofila galvenie elementi un to noteikšana.
7. Autoceļu mezgli; vienlīmeņa un vairāklīmeņu autoceļu mezglu shēmas.
1. kontroldarbs – trīs jautājumi no kursa plāna pirmās daļas (1.-7.).
8. Zemes klātne. Grunts klasifikācija un raksturojums. Ūdens - siltuma režīms. Zemes klātnes deformāciju veidi. Nogāžu nostiprināšana.
9. Ūdens novadīšana no ceļa klātnes; ietekme uz ūdenstilpnēm. Ceļa grāvji. Gruntsūdens ietekmes novēršana.
10. Autoceļu segas.
11. Mākslīgās būves apvidus šķēršļu pārvarēšanai. Caurtekas un tilti.
12. Autoceļu inženieraprīkojums. Autoceļu projekta saturs.
13. Laukumi - prasības laukumu ierīkošanai un segumi.
14. Autoceļi un apkārtējās vides aizsardzība. Autoceļu būvniecība. Būvdarbu ietekme uz apkārtējo vidi. Autoceļu uzturēšana un remonts.
2. kontroldarbs – trīs jautājumi no kursa plāna otrās daļas (8.-14.).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi – ieskaite ar atzīmi. Veiktas pārrunas un ir pozitīvi sarunu rezultāti par kursa projekta (BūvZ3129 – Ceļi un laukumi II) izstrādi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi kontroldarbi. Katrā kontroldarbā trīs jautājumi no studiju kursa programmas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no divu kontroldarbu vērtējumiem. Katrā kontroldarbā studentam jāparāda spēja apliecināt iegūtās zināšanas par trim studiju kursa programmas jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Lūsis J., Slēde E., Mengots J. Autoceļi. Rīga; Liesma, 1972. 375 lpp. 2. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga: 2006. 117 lpp. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf 3. Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2007. 120 lpp. 4. Wright P.H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, 1996. 680 p.

Papildliteratūra

1. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. Jelgava; LLU, 2000. 31 lpp. 2. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava; 2014. 121 lpp. 3. Mannering F.L. Principles of highway and traffic analysis. F.L. Mannering, W. P. Kilareski. 2nd ed. New York: John Wiley&Sons, 1998. 340 p. 4. Smirnovs J. Transports un vide. Autoceļu labiekārtošana. Rīga; 2008. 88 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1 Ceļu projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase 2. LVS 190-2 Ceļu projektēšanas noteikumi. 2. daļa: Normālprofili 3. LVS 190-5 Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Vide un ūdenssaimniecība”