Kursa kods BūvZ3126

Kredītpunkti 2

Inženierģeodēzija I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1041, Ģeodēzija

BūvZ2051, Ģeodēziskie tīkli

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ģeodēzijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās izpildīt precīzus mērījumus inženierbūvju izpētes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā, lietojot kā parastos, tā arī speciālos ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• Prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• Kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženierģeodēzijas uzdevumi, saturs un nozīme dažādās tautsaimniecības nozarēs.
2 Būvlaukumu un trašu topogrāfiskā izpēte. Plānā attēlojamie situācijas elementi.
3 Trases plāna un profilu sastādīšana, projektēšana profilos.
4 Būvju nospraušanas vispārīgie principi un nepieciešamā precizitāte
5 Būves galveno asu nospraušana un nostiprināšana. Horizontāla un slīpa būvlaukuma nospraušana.
6 Ģeodēziskie darbi būvniecības procesā.
7 Ģeodēziskie izpildmērījumi būvniecības laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas.
8 Ģeodēziskie darbi ūdenssaimniecībā.
9 Būvju deformāciju noteikšana. Būvju deformāciju cēloņi un veidi.
10 Fotogrammetriskās metodes būvju deformāciju novērošanai.
11 Ģeodēziskie darbi tiltu būvniecībā.
12 Ģeodēziskie darbi inženierkomunikāciju būvniecībā.
13 Ģeodēziskie darbi apakšzemes komunikāciju būvniecībā – tranšeju rakšanā, virszemes komunikāciju nospraušana.
14 Ģeodēziskie darbi tehnoloģisko iekārtu montāžā.
15 Ģeodēziskais pamatojums tehnoloģisko iekārtu plāna un augstuma stāvokļa kontrolei.
16 Iekārtu uzstādīšana projektētā augstumā ar ģeometrisko, hidrostatisko un mikronivelēšanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbi 1) Ģeodēziskie darbi būvniecībā; 2) Ģeodēziskie darbi ūdenssaimniecībā.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga, LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва, Изд. Центр « Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava, LLU, 2000. 31 lpp.
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 334. Pieņemts 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams:https://likumi.lv/ta/id/275007-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-005-15-inzenierizpetes-noteikumi-buvnieciba

Papildliteratūra

1. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. Москва, Высшая школа, 1999.
2. Latvijas Republikas likums „Par autoceļiem” ar grozījumiem ( 11.03.1992. ). Par autoceļiem: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 11.03.1992.; stājas spēkā 02.04.1992. ar grozījumiem. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=65363

Periodika un citi informācijas avoti

1. Specializētais žurnāls "Latvijas Būvnieks" „Latvijas Būvniecība” ISSN 1691-4058.
2. Mērniecības portāls - www.mernieks.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība"