Kursa kods BūvZ3124

Kredītpunkti 2

Būvju kadastrālā uzmērīšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ1007, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iegūst priekšstatu par būvju iedalījumu un būvju kadastrālās uzmērīšanas objektiem. Iepazīstas ar būvju kadastrālo uzmērīšanu un tās nozīmi ēku kadastrālajā vērtēšanā. Gūst priekšstatu par telpu grupu un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu. Iegūst zināšanas par būvju kadastrālās uzmērīšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par būvju kadastrālās uzmērīšanas metodoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par būvju kadastrālās uzmērīšanas tiesiskajiem aspektiem, kā arī par būvju kadastrālās uzmērīšanas metodoloģiju.
• prasmes iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski būvju kadastrālajā uzmērīšanā, veikt darbu rūpīgi un precīzi un strādāt patstāvīgi.
• kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Būvju kadastrālās uzmērīšanas jēdziens, uzdevumi un nozīme.
3 Būvju iedalījums. Būvju kadastrālās uzmērīšanas objekti un izņēmumi.
4 Būvju kadastrālās uzmērīšanas vēsturiskā attīstība.
5 Būvju kadastrālās uzmērīšanas vispārējie aspekti.
6 Ēkas ārējā apsekošana un uzmērīšana.
7 Apbūves plāns un tā sastādīšana. Ēkas ārējo apjoma rādītāju aprēķināšana.
8 Ēkas iekšējā apsekošana un uzmērīšana.
9 Telpu grupas plāna sastādīšana. Stāva plāna sastādīšana.
10 Ēkas apjoma rādītāji un to noteikšana. Telpu veidu noteikšana.
11 Ēkas kopējā nolietojuma procenta aprēķināšana.
12 Valsts noslēpuma statusam atbilstošu ēku kadastrālās uzmērīšanas īpatnības.
13 Inženierbūvju kadastrālā uzmērīšana.
14 Būvju kadastrālās uzmērīšanas datu aktualizācija.
15 Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas grafiskās daļas noformēšana un teksta daļas sastādīšana.
16 Kontroldarbs. Laboratorijas darbu iesniegšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti saņem vērtējumu pēc kontroldarba rezultātiem un izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.

Pamatliteratūra

1. Kadastrs. No viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Autori: M. Bērziņa ... [u. c.]. VZD. Rīga, 2013. 331 lpp. (163-189.lpp.)
2. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija. [tiešsaiste]. Pieņemts 20.04.2011. Stājas spēkā: 20.04.2011. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=229164
3. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.48. Stājas spēkā 26.01.2012. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=243153
4. Noteikumi par būvju klasifikāciju [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.1620. Stājas spēkā 01.01.2010. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=202919

Papildliteratūra

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.12.2005. Stājas spēkā: 01.01.2006. [Skatīts 09.03.2017.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=124247
2. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa: Būvju īpašumi. Jelgava: LLU, 2007.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405 - 01 "Būvju tehniskā apsekošana"[tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.444. Stājas spēkā 20.10.2001. ar grozījumiem. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=54834

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761. preses firmas "Mans īpašums" izdevums

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.