Kursa kods BūvZ3120

Kredītpunkti 2

Ceļi un tilti III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3080, Gruntsmehānika un pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vispārīgas ziņas par autoceļiem, autostāvlaukumiem un tiltiem, kā arī ceļu projektēšanu un būvniecību. Praktiskajos darbos un kursa projektā studenti apgūst iemaņas ceļu tehniskā projekta izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: vispārīgas zināšanas par autoceļiem, automobiļa riteņu saisti ar ceļa segu, satiksmes drošību, ceļu un tiltu būvniecībai pielietojamiem materiāliem un zināšanas par ceļu inženierbūvēm.
• Prasmes: veikt autoceļu tehnisko projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; izvēlēties apkārtējās vides aizsardzībai nepieciešamās inženierbūves.
• Kompetence: spēja analizēt autoceļu un autostāvlaukumu tehniskos projektus, lai racionāli izvēlētos konstrukciju veidu un būvmateriālus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Autoceļu vispārīgs raksturojums.Ceļu klasifikācija; tehniskās kategorijas.
2 Automobiļu kustība ceļā. Bremzēšanas ceļa garums. Autoceļu projektēšana.
3 Autoceļa šķērsprofili un to elementi. Ceļa brauktuve.
4 Ceļa izveidojums plānā. Ceļu iekļaušana ainavā. Plāna līknes. Ceļa redzamības attālums.
5 Virāža un tās izveidojums. Ceļa paplašinājums līknēs. Pārejas līkne.
6 Ceļa garenprofils. Profila līknes. Autoceļu mezgli; vienlīmeņa un vairāklīmeņu autoceļu krustojumi.
7 Zemes klātne.Grunšu īpašības. Zemes klātnes ūdens - siltuma režīms.
8 Zemes klātnes noturība un deformācijas.
9 Ūdens novadīšana no ceļa. Ceļa grāvji. Drenāža
10 Autoceļu segas. Segu konstrukcija un klasifikācija.
11 Autoceļu inženieraprīkojums. Autostāvlaukumi.
12 Mākslīgās būves apvidus šķēršļu pārvarēšanai un to klasifikācija.
13 Tiltu galvenie parametri un konstrukcijas.Tiltu pamati.
14 Caurtekas un to konstrukcijas. Caurteku tehniskie parametri.
15 Autoceļu būvniecība un uzturēšana. Brauktuves remonts.
16 .Autoceļu ietekme uz apkārtējo vidi. Diskusija par studiju kursu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens studiju kursa programmas apjomā.

Pamatliteratūra

1. Славуцкий А.К., Носов В.П. Сельскохозяйственные дороги и площадки: Учебник для вузов. Москва:Агропромиздат, 1984. 446 c.
2. Wright P. H. Highway engineering. 6th ed. New York etc.: John Wiley & Sons, cop. 1996. 680 p.
3. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana. Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. Rīga, 2006. . [tiešsaiste]. [Skatīts 01.04.2016.]. Pieejams, http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf.
4. Бойчук В.С. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок. Москва: Колос, 1996. 205 c.

Papildliteratūra

1. Zariņš A., Naudžuns J. Autoceļu projektēšanas pamatkurss. Metodisks materiāls. Rīga, 2007. 119 lpp.
2. Drēska A. Meža autoceļi. Jelgava, 2014. 121 lpp.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana: palīglīdzeklis studentiem. LLU, 2000. 31 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LVS 190-1:2000. Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase.
2. LVS 190-2:2007/A2:2013 LV. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.
3. LVS 190-3::2012 LV Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli.
4. LVS 190-4::2001 L Ceļu projektēšanas noteikumi. 4. daļa: Vairāklīmeņu ceļumezgli.
5. LVS 190-5: 2011. Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".