Kursa kods BūvZ3116

Kredītpunkti 2

Apkure un ventilācija

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSiltuma,gāzes un ūdens inženiersistemas

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesprof.

Arturs Lešinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

BūvZ2041, Būvfizika

Fizi2009, Fizika

Ķīmi1026, Ķīmija

Mate1031, Matemātika I

Mate2036, Matemātika II

Kursa anotācija

Izstrādājot kursa projektu "Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija" studenti gūst zināšanas par dzīvojamo ēku mikroklimata nodrošināšanas sistēmām, to uzbūvi, sastāvdaļām un priešnoteikumiem pienācīgai darbībai. Studenti apgūst arī vienkāršāku inženiersistēmu aprēķinu metodes, galveno iekārtu un energoresursu izvēles un aprēķina pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem pēc kursa apgūšanas jāprot nokomplektēt apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, veikt tās aprēķinus, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību un kvalitātes kontroli. LLU e-studijās iesniegtā kursa projekta aizstāvēšana.
• zināšanas par dzīvojamo ēku mikroklimata nodrošināšanas sistēmām, to uzbūvi, sastāvdaļām un priekšnoteikumiem pienācīgai darbībai;
• prasmes veikt vienkāršāku inženiersistēmu aprēķinus, galveno iekārtu un energoresursu izvēli un aprēķinu;
• kompetence ēku ūdens, tvaika, gaisa, gāzes, elektrisko un siltuma sūkņu apkures sistēmu un ventilācijas jomā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas dati apkures un ventilācijas projektēšanai. 2 Ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. 3 Siltuma zudumu aprēķins. 4 Ārsienas iekšējās virsmas temperatūras pārbaude. 5 Ēkas siltuma zudumu novērtējums un komentāri. 6 Sildķermeņu aprēķins. 7 Siltuma avota izvēle un iekārtas aprēķins. 8 Apkures katlu sildvirsmas aprēķins un katlu izvēle. 9 Dūmvadu un dūmeņa aprēķins. 10 Kurināmā patēriņa aprēķins. 11 Gaisa daudzums kurināmā sadedzināšanai un gaisa pievadkanāls. 12 Izplešanās tvertnes aprēķins un konstrukcijas izstrāde. 13 Apkures sistēmas cauruļvadu hidrauliskais aprēķins. 14 Ventilācijas sistēmas aprēķins. 15 Ventilācijas kanālu aprēķins. 16 Grafiskās daļas izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc patstāvīgā kursa projekta uzdevuma saņemšanas jāiepazīstas ar uzdevuma saturu un darba izpildes plānu. Jāizskata ēkas celtniecības rasējumi, lai pilnībā apgūtu tās uzbūvi un telpu sadalījumu. Jāiepazīstas ar darbam nepieciešamo normatīvo literatūru un rokasgrāmatām. Izpildot patstāvīgo kursa projektu, studentiem jāapgūst iemaņas veikt vienkāršotus aprēķinus ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšnas jomās

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prasmes praktiski izmantot teorētiskās zināšanas ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā - sistēmu racionālu un efektīvu risinājumu izvēlē ar to pamatojumu. - Projekta risinājumu analīzes spēju izvērtējums.
Prasmes izvēlēties apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumus konkrētas nozīmes ēkām. -
Pārzināt LBN un MK noteikumu prasības apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomās: https://likumi.lv/ - LBN un MK noteikumu prasību apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas jomā un to izmaiņu zināšanu izvērtējums.
Kursa projekts tiek vērtēts ar izcili, ja pasniedzējs neuzrāda nevienu neievērotu prasību un students pareizi atbild uz visiem 6 jautājumie; teicami, ja atbildot uz 6 jautājumiem iegūto punktu skaits lielāks par 50; ļoti labi, ja punktu skaits lielāks par 45; labu vērtējumu saņem kursa projekti ar punktu skaitu lielāku par 40; gandrīz labu, ja punktu skaits lielāks par 35; viduvēji, ja punktu skaits lielāks par 30; gandrīz viduvēji, ja punktu skaits lielāks par 25, bet kursa projekti, kuros uzietas 25 kļūdas, tiek novērtēti ar neapmierinoši un studentam tiek izsniegts jauns kursa projekta uzdevums. Kursa projektu, kurā uzietas mazāk par 25 kļūdām var mēģināt aizstāvēt, atbildot uz 6 jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 2 sēj. 2. Ķigurs J. Ventilācija. Rīga: Liesma, 1976. 213 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007. 131 lpp. 4. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. Rīga: Liesma, 1975. 250 lpp.

Papildliteratūra

1. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 2000. 751 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818.
2. Heating, ventilating, and air-conditioning applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 3. Jayamaha Lal. Energy-efficient building systems: green strategies for operation and maintenance. New York: McGraw-Hill, 2007. 288 p. ISBN 9780071482820.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ASHRAE Journal. Published by American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ISSN: 0001-2491.
2. Hall F., Greeno R. Building services handbook. Roger. Amsterdam ... [etc.] : Elsevier, 2007. 560 p. 3. Wang, Shan K., Lavan Z., Norton P. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2000. 174 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika).