Kursa kods BūvZ3114

Kredītpunkti 2

Būvdarbu procesi I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi2037, Arhitektūra I

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ2007, Būvmateriāli I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas par būvražošanas pamatprincipiem, būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju un tās noformēšanas kārtību, sniedz zināšanas par būvdarbu veidiem - būvlaukuma sagatavošanas darbiem, transporta darbiem, zemes darbiem, urbšanas, spridzināšanas, pāļu un mūrnieku darbiem, kā arī dod iemaņas par būvdarbu tehniskās un tarifu normēšanas pamatprincipiem un būvdarbu tehnoloģisko projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: Nobeidzot studiju kursa pirmo daļu studentiem jābūt zināšanām par svarīgāko būvdarbu veikšanas tehnoloģiju pamatprincipiem.
• Prasmes: Jāprot izstrādāt vienkāršāko darbu veikšanas darbietilpības kalkulāciju. Prasmes tiek vērtētas pēc individuāla uzdevuma – vienkāršas būves darbietilpības kalkulācijas izstrādāšanas.
• Kompetence: Orientēties būvražošanu regulējošos normatīvos. Kompetence tiek vērtēta pēc individuāla uzdevuma – vienkāršas būves darbietilpības kalkulācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvražošanas procesa specifika. Būvdarbu veidi
2 Būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas pamatprincipi. Būvdarbu organizēšana laikā un telpā
3 Būvdarbu izcenojumu katalogs un tā praktiskā piemērošana; Darba tehniskā normēšana; Laika norma un izstrādes norma
4 Būvstrādnieku profesijas un kvalifikācijas līmeņi Būvdarbu darbietilpības kalkulēšana
5 Būvdarbu apjomu aprēķināšana un izcenošana; Būvdarbu kalkulācijas sastādīšana
6 Būvdarbu plūsmu telpiskā un tehnoloģiskā projektēšana; Kalendārā plāna sastādīšana;
7 Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
8 Transporta darbi; Iekraušanas-izkraušanas darbi un transporta darbi
9 Zemes darbi, grunts mehanizēta izstrāde
10 Zemes darbu hidromehanizācija. Zemes darbu apjomu noteikšana
11 Urbšanas darbu veikšana specifiskos apstēkļos;.Zemes darbu projektēšana
12 Urbšanas darbi. Spridzināšanas darbi. Akmens konstrukciju neeksplozīvā sagraušana
13 Pāļu darbi; Gatavpāļu iedziļināšana un vietas pāļu ierīkošana
14 Mūrnieku darbi. Mūra sējumi. Ķieģeļu mūra mūrēšanai
15 Mūrnieku darbi. Mākslīgo un dabīgo akmeņu mūra mūrēšana. Mūrnieku darba vietas organizēšana
16 Būvdarbu tehnoloģiskā karte un tās sastādīšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nobeidzot studiju kursa pirmo daļu studentu zināšanas tiek vērtētas ar ieskaiti ar atzīmi. Lai iegūtu ieskaiti, studentam jāizstrādā patstāvīgais darbs – nelielas būves darbietilpības kalkulācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas studējot tehnisko literatūru, kā arī izpildot aprēķina darbu (darbietilpības kalkulāciju)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma pamatā ir izstrādātās darbietilpības kalkulācijas kvalitāte

Pamatliteratūra

1. Noviks J. Būvdarbi I. Sagatavošanas darbi, ēku nospraušana, zemes darbi. Rīga: Jurģi, 1999. 2. Noviks J. Būvdarbi II. Mūrnieku darbi. Rīga: Jurģi, 1999. 3. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Papildliteratūra

1. Vispārīgi būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Pieņemts 19.08.2014. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 14.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts": MK noteikumi Nr. 655 [tiešsaiste]. Stājas spēkā no 05.11.2014. [Skatīts 14.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269948-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-310-14-darbu-veiksanas-projekts- 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269164 01.10.2014. 4. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 5. Изотов В.С., Сабитов Л.С., Мухаметрахимов Р.Х. Основы технологии строительных процессов. Учебное пособие. Казань: изд. Казанского госуд. Архитектурно-строительного института, 2013. 6. Būvdarbu izcenojumu katalogs. Rīga: SIA „MV Project”, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls „Būvinženieris”. ISSN 1691-9262. Žurnāls „Latvijas Būvniecība”. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"