Kursa kods BūvZ3096

Kredītpunkti 2

Būvju telpiskā projektēšana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Arturs Gaurilka

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

Kursa anotācija

Datorprogrammas Revit Structure pielietošana būvju projektēšanā. Programmas darba vide un iespējas. Būves daļu modelēšana - sienas, pamati, kolonnas, sijas, grīdas, pārsegumi, kāpnes, jumts. Datorvizualizāciju veidošana. Dažāda veida datņu (jpg, dwg, pdf u.c.) savietojamība ar programmu Revit Structure.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Parāda zināšanas un izpratni par principiem saistībā ar datorprogrammas Revit Structure pielietošanu būvju projektēšanā - mutisks tests. 2. Spēj izmantot programmas galvenos rīkus un komandas projektēšanā - kontroldarbs. 3. Definē uzdevumu, izvēlas projektēšanas metodi un rīkus - patstāvīgais darbs. 4. Izstrādā individuālu ēkas 3D modeli - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Datorprogrammas Revit Structure iespējas un darba vide.
2. Konstrukciju un elementu horizontālā piesaiste. Piesaistes asis.
3. Konstrukciju un elementu vertikālā piesaiste. Līmeņu veidošana.
4. Sienu modelēšana. Sienu tipi. Daudzslāņu sienas. Slāņu pievienošana un rediģēšana.
5. Kolonnu modelēšana.
6. Pamatu modelēšana.
7. Grīdas modelēšana.
8. Kāpņu modelēšana.
9. Margas gar kāpnēm un terasēm.
10. Pārseguma konstrukciju modelēšana.
11. Logu un durvju galerijas izmantošana.
12. Jumta modelēšana.
13. Reljefa modelēšana.
14. Griezumu un mezglu izstrādāšana.
15. Dažāda veida datņu savietojamība ar programmu Revit Structure.
16. Skatu novietošana uz ISO A formāta sērija lapām ar rakstlaukumu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite būs, ja ir izstrādāts individuāls ēkas 3D modelis, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par kursa saturu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros students izstrādā individuālu ēkas 3D modeli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās iemaņas darbā ar Revit, aizstāvot individuāli izstrādāto darbu.

Pamatliteratūra

1. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2009 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšana. [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2011. 23 lpp. Nav liel. Latvijas b-kās. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/32408/mod_resource/content/0/Dazadi/Revit/Metod_BUV-TELP-REVIT.pdf [skatīts 13.10.2014.]

Papildliteratūra

1. Weir, Thomas S.: Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, c2009. 865 lpp. LLU FB UDK 004.9 Šifrs 09/792
2. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2015 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju modelēšana.
Pieejams: https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/181785/mod_resource/content/2/Metod_BUV-MODEL.pdf
3. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2010 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšanā.
Pieejams:
https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/140245/mod_resource/content/1/Pal%C4%ABgmateri%C4%81ls%20darb%C4%81%20ar%20Revit%20Structure%202010.pdf
4. www.revitcity.com/index.php.
5. http://images.autodesk.com/adsk/files/rac_help.pdf
6. http://designbuildacademy.com/wp-content/uploads/2015/10/REVIT_Walkthrough_getting-Started.pdf

Piezīmes

Izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”