Kursa kods BūvZ3095

Kredītpunkti 2

Būvkonstrukcijas III

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvkonstrukcijas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aivars Brokāns

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

BūvZ2047, Būvmateriāli

Kursa anotācija

Studiju kursa III daļā tiek apgūtas pamatzināšanas koksnes materiālu stiprības un stinguma īpašību novērtēšanai, tiek analizēta koka būvelementu darbība zem slodzes, apskata savienojumu un savienotājlīdzekļu veidus ietverot nestspējas noteikšanas modeļus un konstruēšanas pamatprincipus. Praktiskajos un laboratorijas darbos studenti apgūst prasmi pielietot teorētiskās zināšanas: izvēlēties atbilstošu materiālu un šķērsgriezuma tipu un veikt koka būvelementu stiprības un stinguma aprēķinus, kā arī pārbaudīt, aprēķināt un konstruēt savienojumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa studijām studentam būs:
Zināšanas par koksnes materiālu mehāniskām īpašībām, tās ietekmējošiem faktoriem, par koka būvelementu nestspējas un pārvietojumu aprēķina modeļiem un savienojumu nestspējas noteikšanu ar teorētiskām un empīriskām metodēm. Lekciju apmeklējums, laboratorijas un praktiskie darbi.
Prasmes: veikt koka būvelementu un savienojumu aprēķinu un konstruēšanu balstoties uz robežstāvokļu metodi un pielietojot 5. Eirokodeksa metodoloģiju. Praktiskie darbi.
Kompetences: spēja racionāli izvēlēties būvelementu un savienotājlīdzekļu veidu atbilstoši slogojuma un ekspluatācijas apstākļiem. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koksnes materiāli. Koka konstrukciju vēsture. Attīstības tendences.
2. Koksnes materiālu pretestības un stinguma moduļu vērtības, modifikācijas un drošuma faktori.
3. Robežstāvokļu metode. Nestspējas un lietojamības robežstāvoklis.
4. Pilna šķērsgriezuma koka elementu stiprības un stabilitātes aprēķini pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 5. Eirokodeksu.
5. Norobežojošās koka konstrukcijas (spāres, kopturi, latojums).
6. Koka elementu savienojumu veidi un to darbība zem slodzes. Prasības savienojumiem.
7. Mitrumizturīgās līmes un līmētie savienojumi.
8. Tapveida savienojumi.
9. Savienojumi ar prizmatiskajiem un gredzenveida pretbīdņiem.
10. Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm.
11. Salikta šķērsgriezuma liecē slogoti elementi ar mehāniskajiem savienotājlīdzekļiem.
12. Siju tipa pārseguma kopnes. Dēļu kopnes ar naglojumiem, skrūvsavienojumiem vai zobotiem pretbīdņiem mezglos.
13. Brusu kopnes. Poligonālās un segmenttipa kopnes.
14. Balstbīdes konstrukcijas. Divlocīklu un trīslocīklu pilna šķērsgriezuma un režģotie koka rāmji un arkas.
15. Plakanisko koka konstrukciju telpiskā nostiprināšana. Saišu sistēmas veidošana.
16. Konstruktīvie un ķīmiskie pasākumi koksnes aizsardzībai pret trupi, uguni un kokgraužiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbs;
Sekmīgi jānokārto eksāmens (1 uzdevums, 1 teorijas jautājums)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi: pārseguma sijas pārbaude pēc stiprības un ekspluatācijas robežstāvokļiem.
Laboratorijas darbs: koka sijas pārbaude 4 punktu liecē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par koka būvelementu un savienojumu darbību zem slodzes (atbildot uz kontroljautājumiem).

Pamatliteratūra

1. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008.- 259 lpp.
2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II. Jelgava: LLU, 2011. 208 lpp.
3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju elementi. Jelgava: LLU, 2006. 184 lpp.
4. Larsen H., Enjily V. Practical design of timber structures to Eurocode 5. London: Thomas Telford, 2009. 268 p.
5. Porteous Jack. Structural timber design to Eurocode 5/ Jack Porteous and Abdy Kermani. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Inc., 2013. 624 p.

Papildliteratūra

1. Timber construction manual. T. Herzog ... [et al.]. Basel [etc.]: Birkhäuser; 2004.
2. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5 / The Institution of Structural Engineers, TRADA. - London : Institution of Structural Engineers, 2007, 258 lpp.; + 1 CD-ROM.
3. Praxishandbuch Ingenieurholzbau. Grundlagen, Bemessung, Konstruktion / Kai Schild, Stefan Völkner. Fraunhofer IRB Verlag, 2005.- 245 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
2. Žurnāls Bauen mit Holz. ISSN: 0005-6545
3. Žurnāls Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Obligātais kurss Vides un Būvzinātņu fakultātes Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība" 5. semestrī.