Kursa kods BūvZ3092

Kredītpunkti 2

Būvmašīnas II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Būvniecības un transporta inženierzinātnesBūvmateriāli un būvtehnoloģija32168818/12/2014Arhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Jurševskis

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Arhi1012, Būvgrafika I

Arhi1013, Būvgrafika II

ETeh4036, Vispārīgā elektrotehnika

Fizi2006, Fizika II

Fizi2007, Fizika I

Papildliteratūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 416 lpp.
2. Добронравов С.С. Строительные машины и оробудование. Спр. для строит. работников. Москва: Высшая школа, 1991. 455 с.
3. Добронравов С.С. Парфенов Е.П. Машины и механизмы для отделочных работ. Учебное пособие для строит. вузов. Москва: Высшая школа, 1989. 269 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Studiju kurss iekļauts LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātaja dalā.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LBF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātajā dalā.

Kursa anotācija

Studenti apgūst būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidus, atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, to priekšrocības un trūkumus, mašīnu principiālās shēmas, rasējumus un griezumus. Lielāka uzmanība tiek veltīta hidrauliskām un elektromehāniskām ierīcēm un pārvadiem, mehanizētiem instrumentiem, betona darbu veikšanas mašīnām un rokas instrumentiem, kurus iespējams izmantot noteikto būvdarbu veikšanai, ņemot vērā to tehnoloģiskās īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidiem, funkcionēšanas un darbības principiem, kā arī ekspluatācijas specifiku.
• Prasmes atpazīt mašīnu principiālas shēmas, rasējumus un griezumus, veikt atsevišķu mezglu un mehānismu aprakstus, saskatīt to priekšrocības un trūkumus.
• Kompetence par būvtehnikas iespējām plašajā būvmašīnu izvēles klāstā.

Kursa plāns

1 Mehāniskā piedziņa, tās pārvadu veidi. Elektriskās piedziņas principi, elektriskā barošana, strāvas parametri.
2 Hidrauliskā piedziņa, pneimatiskās piedziņas iekārta. To elementi, konstrukcijas, tehniskie raksturlielumi.
3 Būvmašīnu konstruktīvie veidi, to raksturlielumi. Zemes darbu mašīnas.
4 Lāzera automātiskās vadības sistēmas. Rokas instrumenti metālapstrādes u.c. darbiem.
5 Betonmasas sagatavošanas agregāti. Betonmaisīšanas mezgli. Nepārtrauktās darbības betonmaisītāji. Betonsūkņi
6 Transporta, transportējošās iekraušanas – izkraušanas mašīnas. Nepārtrauktās, transportējošās mašīnas.
7 Autotransports – tā veidi. Sliežu, ūdens u.c. transporta veidi.
8 Apdares un krāsošanas darbu mašīnas un ierīces.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Students izstrādājis un aizstāvējis visus laboratorijas darbus prasītajā apjomā un kvalitātē, atbildot uz pasniedzēja uzdotajiem kontroljautājumiem;
• students apmeklējis vismaz 75% no nodarbību apjoma;
• students uzrādījis studiju procesā izveidoto būvinženiera pierakstu kladi ar konspektīviem pierakstiem par studiju kursā apgūtām tēmām;
• students sekmīgi nokārtojis eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
2. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. [Smiltene] : Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.