Kursa kods BūvZ3090

Kredītpunkti 1

Inženierģeodēzija II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Zinātnes apakšnozare#Ģeodēzija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1025, Ģeodēzija II

BūvZ2026, Ģeodēziskie tīkli

BūvZ2029, Ģeodēzija I

Kursa anotācija

Kursa darbā studenti praktiski apgūst ģeodēziijas pielietojuma teoriju un praksi dažādu inženieruzdevumu risināšanā, iemācās veikt aprēķinus un grafiskos darbus ceļu trases projekta izstrādei, veikt izstrādātā darba pamatotu tehnisku aizstāvēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ģeodēziskām metodēm, lietojamiem instrumentiem un ierīcēm dažādu inženierbūvju būvniecībā un tehnoloģisko iekārtu montāžā;
• Prasmes izpildīt augstas precizitātes un precīzus mērījumus, matemātiski apstrādāt to rezultātus;
• Kompetence pareizi izvēlēties instrumentus un mērīšanas metodes būvniecības procesa ģeodēziskai uzraudzībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Autoceļu tautsaimnieciskā nozīme, projektēšanā risināmie uzdevumi,
2 Ceļa trases nospraušana un uzmērīšanas āra darbi, to organizācija,
3 Nivelēšanas un trases joslas tahimetrijas datu iegūšana un apstrāde,
4 Āra darbu organizācija.
5 Trases piketāža. Trases piletāžā izpildītie mērījumi un to aprēķini,
6 Līkņu galveno un detālo punktu aprēķināšana,
7 Līknes nospraušana pēc taisnleņka koordinātu un polārās metodes,
8 Piketāžas aprēķins,
9 Datu aprēķins piketa punktu nospraušanai uz līknēm,
10 Trases nivelēšana, ceļa joslas tahimetrija,
11 Trases garenprofils un šķērsprofili
12 Projektēšana garenprofilā un šķersprofilos,
13 Zemes darbu null- punktu aprēķini,
14 Plānoto zemes darbu apjoma aprēķināšana,
15 Ceļa trases plāna sastādīšana,
16 Izstrādātā kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba aizstāvēšana notiek, piedaloties 2 kursa darbu vadītājiem un vēl vismaz vienam katedras pasniedzējam.

Pamatliteratūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Клюшин Е.Б., Киселев М.И. и др. Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Москва: Изд. Центр «Академия», 2004.
3. Andersons G., Siņajeva R. Autoceļu projektēšana. Jelgava: LLU, 2000. 31 lpp.
4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" [tiešsaiste]: LR Ministru kabineta noteikumi Nr.168, 2000.gada 2.maijs. [Skatīts 24.03.2014.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5724

Papildliteratūra

1. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. Москва: Высшая школа, 1999.
2. Par autoceļiem [tiešsaiste]: Latvijas Republikas likums. Stājas spēkā 11.03.1992. [Skatīts 24.03.2014.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=65363

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

Kursa darbs ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība".