Kursa kods BūvZ3087

Kredītpunkti 2

Būvmateriāli II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2007, Fizika I

Ķīmi1029, Ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti paplašina un nostiprina zināšanas par jaunajiem un moderniembūvizstrādājumiem, to būtiskām un specifiskām tehniskām īpašībām. Praktiskajās nodarbībās, kā arī laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar dažām modernām būvmateriālu testēšanas metodēm.. Lekcijās īsumā tiek apskatīts teorētiskais kurss. Vispārējo tēmu apguvei studenti tiek orientēti galvenokārt uz mācību literatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nobeidzot studiju kursu, studentiem jāzina mūsdienu būvniecībā lietojamo būvmateriālu un būvizstrādājumu būtiskākās tehniskās īpašības, to testēšanas metodes un izmantošanas iespējas, jāprot izvēlēties būvmateriālus konkrētu būvdarbu veikšanai, jāpārzina būvizstrādājumu aprites pamatnoteikumus, kā arī jābūt kompetentam (spējīgam) analizēt būvizstrādājumu testēšanas pārskatus un būvizstrādājumu atbilstību konkrētam lietošanas mērķim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvmateriālu struktūra un tās ietekme uz būvmateriālu īpašībām
2 Metālu un akmens materiālu pretkorozijas aizsardzība
3 Betoni, to veidi un galvenās īpašības; betonu klasifikācija un testēšana
4 Speciālie betoni
5 Betona sastāva projektēšana
6 Betona sastāva pārbaudes
7 Organiskās saistvielas un betoni uz to bāzes
8 Hidroizolācijas materiāli un hermētiķi
9 Bitumena pārbaudes
10 Polimērmateriāli un plastmasu būvizstrādājumi
11 Jumtu segmateriāli
12 Siltumizolācijas materiāli
13 Būvakustikas materiāli
14 Apdares materiāli un izstrādājumi
15 Laboratorijas darbos izgatavoto kontrolparaugu pārbaudes
16 Laboratorijas darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti un aizstāvēti 4 laboratorijas darbi, kā arī ieskaitīts kontroldarbs un aprēķina darbs. Gala pārbaude - eksāmens

Pamatliteratūra

1. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990.
2. Laboratorijas darbu praktikums būvmateriālos. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības katedra ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ; sast. I. Šulcs ... [u.c.]. Jelgava, Rīga: LLU, RTU,1994. 156 lpp.
3. Gorenko P. Būvniecība. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002.
4. Baustoffkenntnis, w.Scholz, W.Hiese, Werner Verlag Koln 2007.

Papildliteratūra

1. ES Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm
2. Bajāre D. Būvmateriāli, pamatkurss: lekciju konspekts. RTU Būvniecības fakultāte. Rīga: 2005.
3. Скрамтаев Б.Г. и др., Примеры и задачи по строительным материалам. Москва: изд. "Высшая школа", 1970.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība, izd. "Lilit". : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN 1691-9262. Pieejams arī elektroniskā formātā: http://www.lbs.building.lv/readnews.php?news_id=91062
3. Dari pats, izd. "Dienas žurnāli". ISSN 1691-1059

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Vides un būvzinātņu fakultātes nepilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmmas "Būvniecība" obligātajā daļā